„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Jasličková pobožnosť v Malých Levároch

Vo farnosti Malé Leváre na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2018 spolu s deťmi z druhého a tretieho ročníka miestnej základnej školy sme v kostole sprítomnili príbeh narodenia Ježiša Krista. Deti potom malému Ježišovi v jasličkách zaspievali a zarecitovali vinše a koledy.

sr. M. Laura Bratkovičová, FDC