Nedeľa Laetare (radosti) v Žiari nad Hronom


Nedeľa Laetare (radosti) v Žiari nad Hronom

V marci 2018 uplynul práve jeden rok ako sa v našej farnosti Povýšenia sv. Kríža začali pod vedením miestneho duchovného vdp. J. Flajžíka, dekana a sr. M. Zdenky Koprdovej, FDC sväté omše pre Rodiny s deťmi. 

Raz mesačne sa deti stretnú v sobotu na nácviku spevu piesní, liturgických čítaní a prosieb veriacich, aby sa nasledujúcu nedeľu mohli aktívne zapojiť do slávenia sv. omše. Ozvučenie kostola zabezpečuje dvojica technicky zručných chlapcov 7. a 8. ročníka. Deti z cirkevnej ZŠ s MŠ Štefana Moysesa pomáhajú takýmto spôsobom svojim vrstovníkom a veriacim prítomným na sv. omši  prežiť hlbšie jej slávenie. Každý mesiac prichádzajú rodiny s deťmi aj z okolitých farností na toto stretnutie pri Pánovom stole.

Počas pôstneho obdobia robia deti dobré skutky, ktoré si v podobe kvietkov značia na obrázok tŕňovej koruny Pána Ježiša. Chcú tak zmierňovať Jeho utrpenie, ktoré znášal z lásky k nám. Túto nedeľu sa pred sv. omšou deti pomodlili krížovú cestu.

Svojou návštevou nás potešili aj naše sestry sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC, ktoré sa zúčastnili týchto slávení a prispeli svojím spevom a hrou na gitare.

Ďakujeme Pánu Bohu, že vzbudzuje v rodinách záujem o aktívne slávenie liturgie.

sr. M. Pavla Remáčová, FDC