Púť do kaplnky sestier v Žiari nad Hronom


Púť do kaplnky sestier v Žiari nad Hronom

Dňa 21. 2. 2018 sa v Kláštore sv. Augustína uskutočnilo stretnutie členiek a sympatizantiek  Rodiny Božskej Lásky zo Žiaru nad Hronom.  Kaplnku sv. Kríža pri príležitosti Jubilejného roka Kongregácie Dcér Božskej Lásky (150. výročie vzniku) navštívili ako pútničky v tomto roku po prvýkrát.

Duchovný program s možnosťou získania odpustkov začal modlitbou posvätného ruženca a inými modlitbami z duchovného pokladu Kongregácie. Prítomnosť vdp. Miroslava Sliačana, farára z neďalekej Lovčice – Trubína umožnila zúčastneným prijať sviatosť zmierenia a sláviť svätú omšu. Svetlo zažatej Jubilejnej sviece horelo počas spoločných modlitieb ako duchovné spojivo s celou Kongregáciou. Po duchovnom programe nasledovalo skromné agapé.

Nasledujúca púť do našej kaplnky je plánovaná na sviatok Sv. Jozefa, spolupatróna našej Kongregácie.

sr. M. Pavla Remáčová, FDC