„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Formácia

Formácia

je v našej Kongregácii celoživotný proces, v ktorom sa sestra má stať primeraným spôsobom tou, k čomu ju povolal nebeský Otec – Dcérou Božskej Lásky, nevestou ukrižovanej Lásky.

Formačný proces zahŕňa osobu v trojakej dimenzii:

  • žena
  • kresťanka
  • rehoľníčka – zasvätená podľa charizmy, ktorú Duch Svätý daroval Matke Františke Lechnerovej v Cirkvi a pre Cirkev.

ETAPY FORMÁCIE:

Prijatie – do Kongregácie sú prijímané katolícke dievčatá a ženy, ktoré sú schopné prijať našu životnú formu, nemajú nijaké kanonické prekážky a sú fyzicky a psychicky zdravé. Obdobie po prijatí sa nazýva kandidatúra.

Postulát – trvá jeden rok. Počas tejto doby je postulantka vedená k osobnej a spoločnej modlitbe, k sviatostnému životu a k poznávaniu svojho povolania.

Noviciát – trvá dva roky. Novicka je vedená k vnútornému spojeniu s Bohom a k jasnému pochopeniu jej povolania k rehoľnému životu podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Dočasné sľuby – po ukončení noviciátu novicka zloží dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok.

Počas obdobia juniorátu sestra pokračuje vo svojej osobnej a duchovnej formácii a plní si úlohy v apoštoláte Kongregácie. Obdobie juniorátu zvyčajne trvá 5 rokov.

Večné sľuby – po úspešnom ukončení juniorátu sestra zloží doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a týmto úkonom sa slávnostne včlení do Kongregácie.

Stála formácia – po večných sľuboch sestra preberá zodpovednosť za svoju formáciu v Kristovi a za život Kongregácie.

Počas jednotlivých etáp formácie Kongregácia ponúka svojim členkám možnosť rozvíjať dary a talenty štúdiom a apoštolátom.

Svedectvá povolania sestier: