„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Štatúty RBL

ŠTATÚTY ASOCIOVANÝCH ČLENOV KONGREGÁCIE FDC

Úvod

My, asociovaní členovia Kongregácie Dcér Božskej Lásky s vďačným srdcom dobrorečíme Bohu za to že nás povolal mať účasť na charizme tejto Kongregácie. Preto chceme v tomto duchu spojiť naše sily a účinne spolupracovať na apoštoláte Cirkvi.

Vnímaví na Božie volanie, na ceste uskutočňovania tohto povolania k svätosti,  túžime ako laici sekulárnym spôsobom nasledovať príklad Matky Františky a zviditeľňovať Božiu lásku v spojení s Kongregáciou Dcér Božskej Lásky.
Tieto Štatúty sú pre nás asociovaných členov Kongregácie FDC usmernením, ako hlbšie prežívať kresťanský život – krstné zasvätenie.

Identita

Sme povolaní Bohom žiť evanjeliové hodnoty podľa charizmy a spirituality Dcér Božskej Lásky laickou formou a tak vydávať svedectvo o autentickom kresťanskom živote. Božie detinstvo je aj naša identita, prameň spirituality a ideál nášho apoštolátu.

Cieľ

Našim špecifickým poslaním je podporovať a rozširovať pravé kresťanské hodnoty pri formovaní a vedení mládeže, hlavne dievčat a žien. Tiež venujeme mimoriadnu pozornosť rodinám, pomáhame chudobným a trpiacim podľa slov Matky Františky „Konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastným a viesť do neba“.

Usilujeme sa spolupracovať pri pastorácii povolaní a pomáhať mladým ľuďom pri rozlišovaní ich osobného povolania.

Duchovný život

My asociovaní členovia sa snažíme hlbšie vniknúť do tajomstva Najsvätejšej Trojice. V prekypujúcej láske Boha Otca, Syna a Ducha Svätého nachádzame prameň nášho života.

Ako Božie deti rozvíjame synovský (detinný) vzťah s Bohom Otcom, vydávame svedectvo lásky a plnej odovzdanosti Jemu.

Zviditeľňujeme našu úctu a lásku k ukrižovanému Ježišovi a k Jeho prebodnutému Srdcu.

Eucharistia je pre nás stredobod lásky a živý prameň, z ktorého čerpáme silu k zvládnutiu skúšok a ťažkostí nášho života.

Prosíme Ducha Svätého, aby nás obdaril svetlom, odvahou a  milosťami potrebnými pre plnenie nášho povolania k svätosti.

Nekonečná dobrota, zhovievavosť a milosrdenstvo nebeského Otca a Jeho starostlivosť o celé stvorenie sú pre nás silným motívom žiť s vďačným srdcom v Božej Prítomnosti.

Uctievame si Pannu Máriu pod titulom Matka Trikrát Obdivuhodná, ktorá je našou ochrankyňou a Učiteľkou.

Zachovávame učenie Cirkvi, snažíme sa odpovedať na jej výzvy podľa okolností nášho každodenného života.

Uvádzame do praktického života spiritualitu FDC, Program života, ktorý nám zanechala Matka Františka Lechnerová.

Nasledujeme jej príklad i vzor sestier v angažovanosti, vo vernosti poslaniu – byť kvasom a ohniskom lásky vo svete.

Podľa tradície Dcér Božskej Lásky slávime tieto sviatky:

 1. Sviatok Najsvätejšej Trojice –  prameň Božej Lásky
 2. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – vyjadrenie Božej lásky
 3. Sviatok Matky Tri krát Obdivuhodnej (5. augusta) – patrónka Kongregácie FDC
 4. Sviatok sv. Jozefa (19. marca) – ochranca Kongregácie FDC
 5. Deň výročia založenia Kongregácie FDC – 21. novembra
 6. Deň (výročie) smrti Matky Františky Lechnerovej – 14. apríla

Duchovne sa posilňujeme:

 • Každodennou modlitbou (podľa možností: Ruženec, adorácia Najsvätejšej Sviatosti, čítanie a meditácia Božieho slova, účasť na celo-cirkevnej modlitbe tzv. Apoštolát modlitby, Liturgia hodín a iné)
 • Účasť ou na sv. omši v nedeľu, na sviatky; vo všedných dňoch – podľa možností
 • Pristupovanie k sviatosti zmierenia

Duch spoločenstva – jednoty

My, asociovaní členovia, chceme vytvárať spoločenstvo s Kongregáciou FDC, i medzi nami navzájom, aby sme svetu ukazovali lásku trojjediného Boha.

Vzájomne si pomáhame vytvárať atmosféru bratskej lásky s rešpektom a ochotou poslúžiť.

Pravidelne sa stretávame na modlitbe, duchovnej obnove a na iných aktivitách. Raz v roku sa zúčastňujeme na duchovných cvičeniach.

Pre upevnenie nášho spoločenstva používame komunikačné prostriedky, ako sú: časopis, Internet, web stránka….

Modlime sa za živých i zomrelých asociovaných členov.

VČLENENIE

Ako asociovaní členovia ku Kongregácii Dcér Božskej Lásky prijímame nasledujúce smernice:

Prijatie

Osoba, ktorá sa chce stať členom/kou asociovaných FDC, ešte pred vstupom musí sa aspoň po dobu jedeného roka aktívne zúčastňovať na modlitbe v danej skupine, alebo na cirkevných aktivitách, alebo na stretnutiach vedených sestrami FDC.

Pre prijatie do formácie konkrétna osoba napíše žiadosť o prijatie do kandidatúry.

Kandidatúra trvá jeden rok a je časom rozlišovania. Kandidát/ka zachováva určený program.

Po úspešnom ukončení kandidatúry kandidát/ka napíše provinciálnej predstavenej oficiálnu žiadosť o dovolenie skladať prísľub a tak sa stať asociovaným členom.

Kandidát/ka po troch dňoch duchovných cvičení pri jednoduchej slávnosti zloží prísľub – použije predpísaný text – pred provinciálnou predstavenou, alebo jej delegátkou. Pri tejto príležitosti dostane symbol príslušnosti: kríž s prebodnutým srdcom z (kovu…?), a „identifikačnú kartu???“.

Ako asociovaní členovia obnovujeme prísľub každý rok. Kto prejaví záujem, môže po piatich rokoch požiadať o skladanie prísľubu natrvalo.

Žiadosť, ako pre obnovenie tak aj pre trvalé skladanie prísľubu musí mať písomnú formu.

Formácia

Každá provincia si pripraví formačný program pre asociovaných členov v súlade s usmerneniami Cirkvi, podľa spirituality a poslania Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Program v sebe zahŕňa tieto oblasti: učenie Katolíckej cirkvi, Písmo Sväté, liturgia, spiritualita a charizma Zakladateľky Matky Františky Lechnerovej a Kongregácie.

Ďalej obsahuje: vysvetlenie významu prijatia, podmienok pre prijatie, dôležitosť prísľubu a povinností asociovaných členov.

Za formáciu asociovaných členov je zodpovedná sestra z Kongregácie FDC, určená provinciálnou predstavenou.

Vedenie

Provinciálna predstavená je právoplatne prvou zodpovednou za všetky skupiny asociovaných členov. Zodpovedá aj za verné zachovávanie spirituality a charizmy Kongregácie a Zakladateľky. Poveruje jednu sestru za koordinátorku, ktorá sa bude usilovať o správny rozvoj jednotlivých skupín a zároveň je „mostom“ spojivom medzi Kongregáciou a asociovanými členmi.

Každá skupina si zvolí na obdobie troch rokov: predsedu, podpredsedu, sekretára a ekonóma.

Ako asociovaní členovia, jedinci i ako skupina sami zodpovedáme za udržiavanie skupiny, za spravovanie dobier – majetku a čo sa týka finančnej oblasti sme celkom samostatní, nezávislí od Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Odlúčenie od Spoločenstva asociovaných členov FDC

Každý člen môže opustiť Spoločenstvo asociovaných členov FDC. Toto osobné rozhodnutie odovzdá vedeniu písomne.

Asociovaný člen môže byť vylúčený zo Spoločenstva asociovaných členov FDC, ak nezachováva Štatúty, alebo z iných vážnych dôvodov. Toto rozhodnutie zo strany vedenia musí byť oznámené písomne.

Čo má obsahovať žiadosť o prijatie za člena Spoločnosti asociovaných členov pri Kongregácii Dcér Božskej Lásky:

 • Motivácie rozhodnutia stať sa asociovaným členom FDC.
 • Osobné schopnosti, talenty a kompetencie, s ktorými sa kandidát/ka môže podeliť s Kongregáciou Dcér Božskej Lásky.
 • Očakávania kandidáta/ky od Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Grottaferrata, september 2010

Z taliančiny preložila sr. M. Felicitas Vengliková, FDC

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings