„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k svätému Jozefovi

Modlitby k svätému Jozefovi

Modlitba k svätému Jozefovi

„Prosila som dobrého Boha, aby mi dal Máriu za predstavenú a svätého Jozefa ako otca domu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 2. 2. 1885)

Svätý Jozef, ochraňuj náš dom
a Božie požehnanie vylievaj v ňom.
Na všetkých, čo v ňom žijeme,
nech v láske a v jednote rastieme.

Aby nás pokoj a radosť sprevádzali,
aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali,
aby sme s láskou pracovali,
a tak cestou do neba putovali.

Z môjho srdca dnes táto prosba planie,
ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie.
Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká,
daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká.

Odstráň všetko zo sŕdc von,
čo chce zničiť tento dom.
Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež,
o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš.

Nech  žijeme každý deň ako v Nazarete,
a svedčíme o  láske tu na tomto svete. Amen.

Prosba k svätému Jozefovi Patriarchovi

„Mária a Jozef si určite vezmú moje duchovné dcéry pod zvláštnu ochranu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 18. 4. 1882)

Veľký patriarcha, svätý Jozef, dnes prichádzame k tebe so všetkými, ktoré nám Boh zveril a odovzdávame sa do tvojej starostlivosti. Prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Vyprosuj nám pokoj a jednotu vo vnútri nášho spoločenstva, aby sa náš dom stal Božím príbytkom, podobným tomu tvojmu chudobnému v Nazarete. Svätý Jozef, bdej nad našimi dušami, aby sa nás nedotklo zlo. Chráň naše telo pred každým nešťastím. Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a apoštolát. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc pravý úmysel, aby sme mohli na slávu tvojho Božského Syna a pre dobro chudobných, vykonať veľa dobra. Sľubujeme ti, že sa budeme zo všetkých síl snažiť šíriť úctu k tebe v tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Amen.

Modlitba k Jozefovi, ženíchovi Panny Márie

„Po celý rok 1890 sa vo všetkých našich domoch modlite cestou z kaplnky do jedálne modlitbu „Memoráre“…“  (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 20. 12. 1889)

Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spomeň si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volal o tvoju ochranu, alebo ťa prosil o príhovor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Amen.

Modlitba k Jozefovi, ochrancovi duchovného života

„Túžim, aby každá sestra sľúbila svätému Jozefovi, že ho chce uctievať s vrúcnym srdcom, pretože úcta a modlitba k nemu v našej Kongregácii už nie je taká mocná, ako bola v prvých rokoch jej založenia.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

Slávny patriarcha svätý Jozef, ochranca duchovného života, ty si prežil svoj život s Ježišom a pre Ježiša! Teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny a všetky rehoľné spoločenstvá ťa uctievajú ako svojho ochrancu. Aj my, Dcéry Božskej Lásky prichádzame k tebe a prosíme ťa, aby si nás i naďalej ochraňoval tak ako v čase založenia Kongregácie. Daj, nech kandidátky a postulantky rastú v milosti. Novickám daruj veľkú túžbu po svätosti. Vypros im milosť, aby využívali všetky prostriedky, ktoré k nej vedú a aby odstraňovali prekážky na ceste k dokonalosti. Vypros sestrám, ktoré zložili sväté sľuby a pracujú v apoštoláte čnosti  a milosti, aby vedeli správne zaobchádzať s ľuďmi, rovnako ako ty, keď si sa staral o Svätú rodinu v Nazarete. Nakoniec, Svätý Jozef, spravodlivý a verný muž, ťa naliehavo prosíme, aby si ochraňoval našu Kongregáciu Dcér Božskej Lásky rovnako ako dieťa Ježiša, ktorého si zachránil z rúk Herodesa. Ochraňuj nás pred mocnosťami temnoty a nedovoľ, aby v nás vyhasol oheň tvojej lásky. Amen.

Modlitba pápeža Leva XIII. k svätému Jozefovi

„Modlím sa k Márii, aby vám vyprosila požehnanie svojho Božského Syna a aby bola vašou Matkou, Ochrankyňou a Predstavenou a  svätý Jozef nech vedie našu Kongregáciu. (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 17. 12. 1885)

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Prosba k svätému Jozefovi o čistotu srdca

„Nech Vás Boh žehná, Mária nech Vás ochraňuje a svätý Jozef nech sa za vás prihovára.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 13. 7. 1884)

Svätý Jozef, otec a ochranca panien, verný strážca. Tebe Boh zveril Ježiša Krista a Pannu Máriu, naše vzory nevinnosti. Pre tieto dve drahé Ikony ťa prosím, chráň ma od každej škvrny hriechu, aby som v  dokonalej čistote tela i duše vytrvalo slúžila Ježišovi i Márii. Amen

Modlitba k svätému Jozefovi za spoločenstvo

„Nech vám žehná Boh, nech sprevádza vašu činnosť v dome i mimo neho. Anjel Strážca, nech vám dá silu prekonať pokušenia a nech vás ochráni pred nástrahami zlého ducha. Mária a Jozef nech sa za vás prihovárajú v každej potrebe tela i duše.“  (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 23. 2. 1879)

Svätý Jozef, verný Máriin ženích. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život nášho spoločenstva. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné, ako Božiu slávu. S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval i pracoval. Prežíval si ťažkosti a miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu i anjelom. Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc aj v duchovných potrebách nášho domu. Zverujeme ti náš náboženský život. Daj, aby náš kláštor bol domom duchovnosti. Nech každá sestra, ktorá pracuje a obetuje sa, žije čistým vnútorným životom. Pomáhaj nám, aby sme neustále, počas celého dňa, mali pred očami milovaného Boha. Vypros nám silu, aby sme bojovali proti zlozvykom a usilovali sa o čnosti. Rozpáľ v nás túžbu, aby sa pre nás modlitba stala našou najmilšou činnosťou a daj, aby sme sa čoraz viac snažili o sesterskú lásku, a tak prežívali naozajstné sesterské spoločenstvo. Svätý Jozef, pre lásku, ktorá ťa spája s Ježišom a Máriou, vypros nám duchovnosť, ktorú si nosil  v srdci ako vzácne tajomstvo, ako prameň útechy a sily. Veríme, že opravdivú radosť a pokoj dosiahneme vtedy, ak sa ponoríme do Božej Lásky. Svätý Jozef, príď nám na pomoc. Bdej nad nami tak ako otec nad svojimi deťmi, aby sme sa stali obrazmi Spasiteľa a aby sa náš kláštor podobal tvojmu domu v Nazarete, kde je prítomný Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Podľa tvojho príkladu a na tvoj príhovor chceme žiť ako dobré rehoľníčky, preto dúfame, že aj chvíľa nášho odchodu zo zeme bude taká ako tvoja – pokojná a blažená. Amen. (Cirkevné imprimatur – Ploetz/Wolfsberg)

Modlitba odovzdania sa pod ochranu svätého Jozefa

“Nech vás všetky žehná Ježiš, Mária a Jozef.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 3. 1878)

Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milosti pre časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen.

Ježiš, Mária ,Jozef! Vám zverujem svoje srdce i svoju dušu.
Ježiš, Mária, Jozef! Stojte pri mne v poslednej chvíli môjho života.
Ježiš, Mária, Jozef! Vo vašej prítomnosti pokojne odídem zo sveta.
Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Božského Srdca, oroduj za nás!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings