„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Litánie k bl. Drinským mučeniciam

Litánie k blahoslaveným Drinským mučeniciam

Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.

Kriste vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Jula, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Berchmana, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Krizina, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Antónia, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Bernadeta, oroduj za nás.

Blahoslavené mučenice z Driny, orodujte za nás.

Bohuzasvätené panny, orodujte za nás.

Panny čisté, orodujte za nás.

Panny chudobné, orodujte za nás.

Panny poslušné, orodujte za nás.

Panny bdelé, orodujte za nás.

Panny múdre, orodujte za nás.

Panny hodné nasledovania, orodujte za nás.

Panny odvážne, orodujte za nás.

Panny a mučenice, orodujte za nás.

Pre vaše sväté sľuby, pomáhajte nám.

Pre vašu vernosť Ženíchovi, pomáhajte nám.

Pre vašu ochotu slúžiť Pánovi, pomáhajte nám.

Pre vašu modlitbu a zbožnosť, pomáhajte nám.

Pre vašu obeť a odhodlanie, pomáhajte nám.

Pre vašu vieru, nádej a lásku, pomáhajte nám.

Pre prijatie vášho povolania, pomáhajte nám.

Pre vašu lásku k blížnemu, pomáhajte nám.

Pre váš posledný pochod v prenasledovaní, pomáhajte nám.

Pre vaše posledné zvolanie: „Ježiš, zachráň nás!“, pomáhajte nám.

Pre vašu mučenícku smrť, pomáhajte nám.

Pre zásluhy vášho zasvätenia, pomáhajte nám.

Pre vaše odpustenie nepriateľom, pomáhajte nám.

Orodovníčky naše, s vami prosíme: Ježiš, zachráň nás.

V ťažkostiach života, Ježiš, zachráň nás.

V neistote a v pochybnostiach, Ježiš, zachráň nás.

Keď sme v nebezpečenstve, Ježiš, zachráň nás.

V smútku a žiali, Ježiš, zachráň nás.

V strachu a úzkosti, Ježiš, zachráň nás.

V opustenosti a samote, Ježiš, zachráň nás.

V biede a v núdzi, Ježiš, zachráň nás.

V našich bolestiach, Ježiš, zachráň nás.

Keď nás premáha hriech, Ježiš zachráň nás.

Keď nás premáhajú závislosti, Ježiš, zachráň nás.

Keď nás druhí ohovárajú a osočujú, Ježiš, zachráň nás.

V netrpezlivosti a nedostatku lásky, Ježiš, zachráň nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj a nad nami, Pane.
Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Orodujte za nás blahoslavené Drinské mučenice.
Ľ. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Pane a Bože náš, ty si svojou neviditeľnou mocou posilňoval srdcia svojich vyvolených. Na príhovor blahoslavených Drinských mučeníc: sestry July, Berchmany, Kriziny, Antónie a Bernadety zachovaj v nás oheň viery, ktorú sme prijali v krste, aby sme prinášali dobré ovocie, hodné večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Nihil obstat Ladislav Kuna, censor

S cirkevným schválením ABÚ Trnava,

07.02.2012, č. 10/2012

Mons. Ján Orosch, arcibiskup


Ak bola Vaša prosba na príhovor bl. Drinských mučeníc vyslyšaná, oznámte to na adrese:

Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Halenárska 8

917 01  Trnava

tel.: 033 55 15 304

provincialatfdc@gmail.com