„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitba za blahorečenie Zakladateľky

 Modlitba za blahorečenie Božej Služobnice Matky Františky Lechnerovej

Bože a Otče náš, ty si dal svojej služobnici Matke Františke Lechnerovej poznať pri kontemplácii otvoreného Ježišovho Srdca to, čo bolo v jej živote jedine potrebné, čiže spoločenstvo s tebou, cez tvojho milovaného Syna, v láske Ducha Svätého.

Touto hlbokou skúsenosťou si ju povzbudzoval, aby zviditeľňovala tvoju lásku vo svete. A ona ku tvojej cti neúnavne pracovala pre spásu tých ľudí, ktorých si jej zveril do starostlivosti. Máme silnú nádej, že si ju v nebi urobil hodnou hľadieť na tvoju tvár a prosíme ťa, pomáhaj nám na jej príhovor v našich potrebách

(…tu možno vysloviť o akú milosť prosíme…)

a dopraj nám radosť vidieť ju oslávenú aj tu na zemi.

Prosíme ťa o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.