„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k Dieťaťu Ježiš

Chvála za narodenie Božieho Syna

„Pripravte vo svojom srdci dôstojný príbytok pre Božie Dieťa. Ježiš potom rád vstúpi a ostane v ňom. Túto milosť prajem všetkým mojim duchovným dcéram, na príhovor tej, ktorá nám priniesla na svet spásu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 29. 11. 1876)

Nech je pozdravená a požehnaná chvíľa, v ktorej sa narodil Syn Boží z najčistejšej Panny v Betleheme. Nebeský Otče, v tejto chvíli, vypočuj naše prosby pre zásluhy nášho Vykupiteľa Ježiša Krista a jeho preblahoslavenej Matky. Amen.

Zasvätenie sa dieťaťu Ježiš

„Veľmi veľa sa musí obnoviť, ak nám skutočne záleží na spáse duší. Musíme zvrúcniť naše modlitby, obnoviť ducha vernosti v plnení povinností povolania, oživiť a očistiť lásku k spolusestrám, obnoviť poslušnosť k predstaveným. Ale predovšetkým by sme mali obnoviť naše srdce, aby bolo primeraným miestom pre znovuzrodenie sa Božieho Dieťaťa vo svätej vianočnej noci.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 29. 11. 1876)

Božský Spasiteľ, ty si chcel začať svoju životnú cestu ako dieťa v Betleheme. Takto si získal všetky srdcia skôr, ako si sa pred našimi očami ukázal na kríži v potupe, v opovrhnutí a v utrpení. Pozri, kľačíme pred tebou a ďakujeme ti za nezaslúžený dar povolania do zasväteného života. Túžime ťa nasledovať na všetkých tvojich cestách až po Kalváriu. Božie Dieťa, priviň naše srdcia k tvojmu, svojou láskavosťou. Nech sme zjednotené s tebou a tvoja vrúcna láska, nech nám pomáha stávať sa stále  viac a viac tvojimi apoštolmi. Dnes znova s radosťou prijímame naše povolanie a nanovo sa zasväcujeme tebe, nášmu Pánovi a Majstrovi. Sme tvoje a tvoje chceme aj ostať. Ty si náš Kráľ; a to čo si si vyvolil, volíme si i my ako svoj podiel: čistotu, chudobu a poslušnosť. Chceme mať účasť na chvále a úcte nebeského Otca i na spáse duší. Pohliadni milostivo na našu dobrú vôľu a daj nám k tomu plnosť tvojho požehnania! Trikrát Obdivuhodná Matka, najsvätejšia Panna Mária, ty si s materinskou starostlivosťou ochraňovala skrytý život nášho Majstra. Ochraňuj a sprevádzaj aj nás, aby sme sa ako sestry, stali podobnými nášmu Kráľovi a raz ho nasledovali ako apoštoli spolu s tebou a svätým Jánom až pod kríž. Amen.