„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k Najsvätejšej Trojici

Modlitba chvály k Najsvätejšej Trojici

„Dobrý Boh urobil ešte iný zázrak, na príhovor Trikrát Obdivuhodnej Matky, keď sme za jeden rok mohli postaviť kostol aj kláštor. Pre toto dielo nám pomohol nájsť veľa dobrodincov.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

Chvála ti, večný Vládca, živý Boh, vždy prítomný, vždy láskavý a milosrdný Otec. Nech sa ti vzdáva teraz i naveky úcta, chvála, sláva a česť skrze tvoju, do slnka zahalenú Dcéru, našu obdivuhodnú Matku!

Chvála ti, Obetovaný Bohočlovek, krvácajúci Baránok a Kráľ pokoja. Chvála ti, Strom života, náš Sprievodca a Brána do Otcovho srdca. Chvála ti, od vekov zrodený z Otca a na veky s Ním vládnuci. Nech sa ti vzdáva vždy úcta, sláva, chvála, dobrorečenie a  zmierenie skrze tvoju Nepoškvrnenú a našu obdivuhodnú Matku.

Chvála ti, Duch Večnosti, stále žiariaca Svätosť, od vekov pôsobiaca v Bohu! Plameň vychádzajúci od Otca k Synovi! Hučiaci víchor, ktorý dáva silu, svetlo a jas údom Mystického Tela! Ty večný Oheň Lásky, Oživovateľ! Nech sa ti vzdáva teraz i na veky sláva a chvála skrze tvoju hviezdami korunovanú Nevestu, našu obdivuhodnú Matku.

Najsvätejšia Trojica

„Zvolávam na Vás požehnanie Trojjediného Boha, pomoc našej dobrej Matky Márie a ochranu svätých anjelov.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 18. 12. 1891)

Najsvätejšia Trojica, Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Požehnanie nášho Pána Ježiša Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie, nepoškvrnené počatie Panny Márie, ochrana anjelov a príhovor svätých nech nás chránia od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov teraz i v hodine našej smrti. Amen.

Viera, nádej, láska

„A teraz prosím pre Vás, moje duchovné dcéry, požehnanie Trojjediného Boha: Nech Vás požehná Boh, všemohúci Otec, požehnaním, ktorým požehnal celé tvorstvo pri stvorení. Nech Vás požehná Ježiš Kristus, Syn všemohúceho Boha, požehnaním, ktoré dal svetu pri svojom nanebovstúpení a skrze svoju ruku ho rozšíril na celé ľudstvo. Nech Vás požehná Boh, Duch Svätý, požehnaním, ktorým požehnal Pannu Máriu, Božiu Matku a celé kresťanstvo. Požehnanie Najvyššieho nech spočíva na Vás, sprevádza Vás na všetkých Vašich cestách a vovedie Vás raz do večného života. Amen.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 21. 11. 1881)

Verím v teba, svätý, Trojjediný Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý si všetko stvoril, všetko udržiavaš a riadiš. Verím, že Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Verím, že Duch Svätý nás posväcuje svojou milosťou. Verím a vyznávam všetko, čo si ty, ó, Bože zjavil, čo Ježiš Kristus učil a čo apoštoli ohlasovali. Verím v  svätú katolícku Cirkev a prijímam jej náuku. Toto všetko verím, pretože ty, ó, Bože, si večná a nekonečná pravda, ktorá nemôže klamať a ani byť oklamaná. Bože, rozmnož moju vieru.

Bože, dôverujem v tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo. Dúfam, že mi pre zásluhy tvojho Syna Ježiša Krista udelíš milosť, aby som poznala svoje hriechy, oľutovala ich, prijala tvoje odpustenie a po smrti aj večnú blaženosť. Túžim ťa milovať a naveky sa tešiť z pohľadu na tvoju tvár. Verím, že mi daruješ všetky potrebné milosti. Dôverujem ti, pretože si všemohúci, nekonečne dobrý, milosrdný a verný vo všetkom, čo si prisľúbil. Bože, posilni moju nádej.

Môj Bože, z celého srdca a nadovšetko Ťa milujem, pretože si najvyššie dobro, si nekonečne dokonalý a hodný všetkej lásky. Milujem ťa pre Teba samého, lebo vidím tvoju dobrotu, ktorú bez prestania prejavuješ mne i všetkým stvoreniam. Túžim ťa milovať ako tvoji svätí a spájam svoju nedokonalú lásku s ich láskou. Ó, Bože, rozpaľuj vo mne túžbu po tvojej láske.