„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Modlitba zjednotenia s Božským Srdcom

„Všetky Vás dávam pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“ (Matka Františka Lechnerová, Testament, 28. 8. 1892)

Najhlbšia úcta Srdca Ježišovho, s tebou sa zjednocujem.

Spaľujúca láska Srdca Ježišovho,

Nekonečná horlivosť Srdca Ježišovho,

Zadosťučinenie Srdca Ježišovho,

Vďakyvzdanie Srdca Ježišovho,

Mocná dôvera Srdca Ježišovho,

Vrúcna modlitba Srdca Ježišovho,

Pokora Srdca Ježišovho,

Poslušnosť Srdca Ježišovho,

Pokoj a miernosť Srdca Ježišovho,

Nevysloviteľná dobrota Srdca Ježišovho,

Všetko objímajúca láska Srdca Ježišovho,

Hlboká sústredenosť Srdca Ježišovho,

Nežná starostlivosť Srdca Ježišovho o obrátenie hriešnikov,

Vrúcne zjednotenie Božského Srdca Ježišovho s nebeským Otcom,

Vôľa, úmysel a túžba Srdca Ježišovho,

Zvolania k Božskému Srdcu Ježišovmu

„Odporúčam Vás Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a odovzdávam Vás pod ochranu Matky Božej.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 25. 10. 1883)

Láska Srdca Ježišovho, zapáľ moje srdce!

Sila Srdca Ježišovho, posilni moje srdce!

Milosrdenstvo Srdca Ježišovho, odpusť môjmu srdcu!

Trpezlivosť Srdca Ježišovho, neunav sa na mojom srdci!

Vláda Srdca Ježišovho, zaujmi celé moje srdce!

Vôľa Srdca Ježišovho, disponuj mojím  srdcom!

Horlivosť Srdca Ježišovho, stráv moje srdce!

Nepoškvrnená Panna Mária, pros za nás Božské Srdce Ježišovo!

Zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu

„Áno, zvelebujme Pána, a vzdávajme mu vďaky, v jednote s jeho svätou vôľou, vo svätom povolaní,  s neúnavnou snahou o zmenu života, s dobrými úmyslami a so všetkých síl sa snažme, aby sme v 25. roku trvania nášho rehoľného života dosiahli to, čo Pán od nás očakáva a čím by sme privolali plnosť Božieho požehnania.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 25. 10. 1892)

Božské Srdce Ježišovo!

My Dcéry Božskej Lásky so všetkými, ktorých si nám zveril, pokorne kľačíme pred tebou. Pevne veríme, že si skutočne prítomný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti a že prichádzaš so svojou láskou v ústrety všetkým ľuďom. Najsvätejšie srdce Ježišovo, hľadíme na teba s najväčšou úctou a láskou. Klaniame sa ti spolu s Pannou Máriou, všetkými anjelmi a svätými. Zo srdca túžime, aby sme ťa raz mohli uctievať, chváliť a oslavovať po celú večnosť.

Srdce Ježišovo plné lásky!

Sme zarmútené, keď vidíme, ako trpí tvoja nevesta Cirkev. Prichádzame k tebe, lebo len ty sám nás môžeš osviežiť!

Láskavé srdce Ježišovo!

Ďakujeme ti za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme od teba dostali a stále dostávame. Ďakujeme ti, že si nás povolal kráčať po cestách, ktoré nám ukázal svätý otec Augustín.

Úcty hodné Srdce Ježišovo!

Aj keď sme nehodné, aby sme ti slúžili, predsa dôverujeme tvojmu milosrdenstvu a láske. Obetujeme ti dušu, rozum, vôľu, pamäť a  srdce.

Zvelebujeme ťa spolu s preblahoslavenou Pannou Máriou, naším ochrancom svätým Jozefom, svätým otcom Augustínom a s celým nebom. Chceme ťa milovať viac ako doteraz. Nech sa naše srdce stane svätým obetným oltárom, na ktorom horí oheň lásky. Nech sa radostne spaľuje počas celého života, tak ako to robíš ty, Božské srdce Ježišovo. Obetujeme ti všetky naše myšlienky, slová a skutky. Zasväcujeme ti naše srdcia, domy a diela, v ktorých pôsobíme z tvojej milosti. Tvojmu Srdcu zasväcujeme celú našu Kongregáciu. Chceme ťa uctievať. Nech sa ti zapáči táto obeta. Daj nám milosť, aby sme ti ostali verné až do konca a neustále žili v tvojom srdci. Srdce Ježišovo buď nám spásou. Amen.

Vzývanie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

„Kiež by nás úctyhodné srdce milosrdného Pastiera znova prijalo ako svoje verné ovečky a odlúčilo od nás nehodné.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

1. Môj láskavý Ježiš, keď rozjímam nad tvojim Srdcom a vidím, ako horí láskou a nehou voči hriešnikovi, som naplnená radosťou a dôverou, že ma prijmeš. Mnohokrát som zhrešila a teraz ľutujem svoje previnenia. Ľutujem ich ako Peter a kajúca Mária Magdaléna, lebo som nimi urazila teba, najvyššie Dobro. Odpusť mi všetky moje hriechy. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, chcela by som radšej zomrieť, ako ťa znova uraziť. Dokedy budem žiť, túžim po tom, aby moja láska bola celkom ako tvoja.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

2. Ježišu, zvelebujem tvoje pokorné srdce. Ďakujem ti, že je pre mňa vzorom. Nielenže ma povzbudzuješ, aby som ťa nasledovala, ale sám si prešiel predo mnou cestu poníženia, aby som mohla ľahšie ísť za tebou. Bola som nevďačná. Ako ďaleko som blúdila. Odpusti mi. Zriekam sa všetkej pýchy a túžby po sláve. V pokore srdca ťa chcem nasledovať, a tak dosiahnuť pokoj a spásu. Daj mi silu a všetky potrebné milosti na ceste za tebou a budem ťa naveky chváliť a zvelebovať.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

3. Ježiš, obdivujem tvoje trpezlivé srdce. Ďakujem ti za príklad tvojej trpezlivosti. Keď hľadím na teba, ponáram sa do svojej slabosti. Uvedomujem si, že sama nedokážem zniesť ani najmenšiu nepríjemnosť. Prosím ťa, vlej do môjho srdca vytrvalú a horlivú lásku ku krížu a k sebazapieraniu, aby som ťa nasledovala na Kalváriu a tak obsiahla nebeskú radosť a slávu.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

4. Milovaný Ježiš, keď kontemplujem miernosť tvojho Srdca, preniká ma skľúčenosť, pretože vidím, že moje srdce nie je ako tvoje. Niekedy stačí jedno slovo, chladný výraz tváre, odpor a môj pokoj sa stráca. Odpusti mi a daj mi milosť nasledovať ťa v každej situácii v duchu pokoja a miernosti.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

5. Ježiš, chválim a zvelebujem tvoje veľkodušné srdce, ktoré zvíťazilo nad smrťou. Hanbím sa, keď vidím, že to moje je bojazlivé a má strach pred každou nespravodlivosťou a falošnosťou. Naliehavo ťa prosím o odvahu a silu, aby som po víťaznom boji na zemi, dosiahla odmenu v nebi.

Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, daj, aby som ťa stále viac a viac milovala!

S dôverou sa zverme materinskému srdcu Panne Márie:

Matka môjho Pána a moja Matka, vypros mi pravú úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Tvojmu Synovi, aby som ukrytá v Jeho Srdci, verne radostne a horlivo plnila svoje povinnosti a vytrvala v jeho službe.

Srdce Ježišovo, zapálené láskou k nám.

Zapáľ naše srdcia láskou k tebe.

Modlime sa: Prosíme ťa, Bože, nech nás Duch Svätý zapáli ohňom, ktorý Ježiš Kristus z hĺbky svojho Srdca zoslal na zem a chcel, aby mocne horel. Lebo on s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba dôvery k Božskému Srdcu Ježišovmu

Spoločne sa pomodlite nasledovnú modlitbu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, aby vám dal milosť úprimnosti. (Porov.: Matka Františka Lechnerová, Obežník, 16. 12. 1882)

Láskavý Ježiš, nikdy som nepočula, že by si opustil niekoho, kto ti dôveroval, uctieval tvoje najsvätejšie Srdce a prosil ťa o pomoc. Pane a Kráľ sŕdc, prichádzam k tebe so svojimi hriechmi a padám pred tebou na kolená. Najsvätejšie Srdce, neodmietaj moje modlitby, ale prijmi ich a vypočuj. Láskavé a milosrdné Srdce Ježišovo!

Prosba k Božskému Srdcu Ježišovmu

„Božské Srdce Ježišovo bude sprevádzať Dcéry Božskej Lásky (…) svojím mocným požehnaním.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 18. 4. 1882)

Božské Srdce Ježišovo, vo svojej všemohúcnosti zmiluj sa nad nami úbohými hriešnikmi. Udeľ nám milosť, o ktorú ťa prosíme na príhovor Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie, tvojej a našej Matky. Amen.

Panna Mária, Matka Srdca Ježišovho, ty nádej beznádejných, oroduj za nás!