„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k sv. Rodine

Modlitba k Svätej Rodine

„Teraz volám k Márii, aby Vám všetkým vyprosila požehnanie svojho Božieho Syna a nech je Vašou Matkou, Ochrankyňou a Predstavenou a svätý Jozef nech spravuje Kongregáciu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 17. 12. 1885)

Láskavý Ježiš, Ty si posvätil pozemskú rodinu svojím životom i príkladom. Zhliadni aj na našu rodinu, ktorá s dôverou prosí o tvoju milosť. Pamätaj, že naša komunita patrí tebe, pretože sa ti zasvätila a darovala, aby plnila službu, pre ktorú si nás povolal. Ochraňuj náš dom a chráň nás pred nebezpečenstvom. Pomáhaj nám v núdzi a daj nám silu, aby sme vytrvali v nasledovaní Svätej Rodiny. Daj, aby sme ti počas nášho pozemského života ostali verné v poslušnosti a v láske a aby sme ťa raz mohli chváliť v nebi. Mária, naša Matka, utiekame sa pod tvoju ochranu. Tvoj Syn zaiste vypočuje Tvoj príhovor. A ty, slávny patriarcha svätý Jozef, pomáhaj nám svojím mocným príhovorom a odovzdaj naše sľuby skrze Pannu Máriu Ježišovi. Amen. (Lev XIII, pápež. GA-KTGL, AIe,10)

Modlitba Jána Pavla II. k Svätej rodine

„Mária, Obdivuhodná Matka, iste pre každú sestru rada vyprosí požehnanie svojho Božieho Syna, a svätý Jozef sa otcovsky postará o každý dom.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

Svätá rodina z Nazareta, spoločenstvo lásky Ježiša, Márie a Jozefa, vzor a ideál každej kresťanskej rodiny, tebe zverujeme naše rodiny. Otvor srdcia rodín pre vieru, prijatie Božieho Slova, pre vydávanie kresťanského svedectva, aby sa stali žriedlom nových a svätých povolaní. Povzbuď mysle rodičov, aby boli dobrými vodcami pre svoje deti, aby sa o ne starali s láskou, svedomitosťou, múdrosťou a aby ich s bázňou viedli na ceste k duchovným a večným hodnotám. Prebuď v srdciach mladých ľudí správne svedomie a slobodnú vôľu, aby dozrievali v  múdrosti, veku a milosti a boli otvorení veľkoryso prijať dar Božieho povolania.  Svätá rodina z Nazareta, daj aby sme kontemplovaním a nasledovaním tvojej úprimnej modlitby, veľkodušnej poslušnosti, dôstojnej chudoby a panenskej čistoty, boli pripravení plniť Božiu vôľu a sprevádzať tých, ktorí sú povolaní k osobitnému nasledovaniu Krista, „ktorý za nás dal seba samého“. (Porov. Tít 2, 14). Amen. (Ján Pavol II., Vatikán, 26. 12., na sviatok Svätej rodiny 1993)

 Modlitba zasvätenia rodiny

„Celú Kongregáciu a každú sestru zverujem pod ochranu Svätej rodiny. Nech je svätý Jozef otcom každého domu, Mária nech v nich vládne svojou materinskou láskou a Božie Dieťa nech je učiteľom všetkých rehoľných čností, a tak bude všetko smerovať k dobrému. Aby sa táto prosba k Svätej rodine obnovovala, bude sa každú nedeľu po svätej omši konať zasväcujúca modlitba k Svätej rodine.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 27. 12. 1887)

Ježiš, náš Vykupiteľ, bol si poslaný z neba, aby si nám dal príklad a zjavil svetu svoje učenie. Väčšiu časť pozemského života si žil v skromnom dome v Nazarete a bol si poslušný Márii i Jozefovi. Posvätil si túto rodinu a ona je vzorom pre všetky kresťanské rodiny. Prijmi našu rodinu, ktorá sa ti teraz zasväcuje. Ochraňuj ju. Daj aby v nej vládol tvoj pokoj, svornosť, kresťanská láska i bázeň a aby sa čoraz viac podobala tvojej rodine. Nech všetci, ktorí v nej žijú, majú účasť na večnej blaženosti. Milovaná Mária, Matka Krista a naša Matka, daj, nech na tvoj láskavý príhovor, prijme Ježiš toto pokorné zasvätenie a daruje nám svoje milosti a požehnanie. Svätý Jozef, ochranca Ježiša a Márie, pomáhaj nám  svojím mocným príhovorom v našich duchovných a materiálnych potrebách, aby sme spoločne s Pannou Máriou večne zvelebovali nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Amen. (Tlač a vydavateľstvo Rudolf Brzezowsky & synovia vo Viedni. GA-KTGL, AIe, 10)