„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k svätému Jozefovi

Modlitby k svätému Jozefovi

Modlitba k svätému Jozefovi

„Prosila som dobrého Boha, aby mi dal Máriu za predstavenú a svätého Jozefa ako otca domu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 2. 2. 1885)

Svätý Jozef, ochraňuj náš dom
a Božie požehnanie vylievaj v ňom.
Na všetkých, čo v ňom žijeme,
nech v láske a v jednote rastieme.

Aby nás pokoj a radosť sprevádzali,
aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali,
aby sme s láskou pracovali,
a tak cestou do neba putovali.

Z môjho srdca dnes táto prosba planie,
ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie.
Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká,
daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká.

Odstráň všetko zo sŕdc von,
čo chce zničiť tento dom.
Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež,
o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš.

Nech  žijeme každý deň ako v Nazarete,
a svedčíme o  láske tu na tomto svete. Amen.

Prosba k svätému Jozefovi Patriarchovi

„Mária a Jozef si určite vezmú moje duchovné dcéry pod zvláštnu ochranu.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 18. 4. 1882)

Veľký patriarcha, svätý Jozef, dnes prichádzame k tebe so všetkými, ktoré nám Boh zveril a odovzdávame sa do tvojej starostlivosti. Prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Vyprosuj nám pokoj a jednotu vo vnútri nášho spoločenstva, aby sa náš dom stal Božím príbytkom, podobným tomu tvojmu chudobnému v Nazarete. Svätý Jozef, bdej nad našimi dušami, aby sa nás nedotklo zlo. Chráň naše telo pred každým nešťastím. Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a apoštolát. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc pravý úmysel, aby sme mohli na slávu tvojho Božského Syna a pre dobro chudobných, vykonať veľa dobra. Sľubujeme ti, že sa budeme zo všetkých síl snažiť šíriť úctu k tebe v tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Amen.

Modlitba k Jozefovi, ženíchovi Panny Márie

„Po celý rok 1890 sa vo všetkých našich domoch modlite cestou z kaplnky do jedálne modlitbu „Memoráre“…“  (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 20. 12. 1889)

Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spomeň si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volal o tvoju ochranu, alebo ťa prosil o príhovor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Amen.

Modlitba k Jozefovi, ochrancovi duchovného života

„Túžim, aby každá sestra sľúbila svätému Jozefovi, že ho chce uctievať s vrúcnym srdcom, pretože úcta a modlitba k nemu v našej Kongregácii už nie je taká mocná, ako bola v prvých rokoch jej založenia.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 8. 1891)

Slávny patriarcha svätý Jozef, ochranca duchovného života, ty si prežil svoj život s Ježišom a pre Ježiša! Teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny a všetky rehoľné spoločenstvá ťa uctievajú ako svojho ochrancu. Aj my, Dcéry Božskej Lásky prichádzame k tebe a prosíme ťa, aby si nás i naďalej ochraňoval tak ako v čase založenia Kongregácie. Daj, nech kandidátky a postulantky rastú v milosti. Novickám daruj veľkú túžbu po svätosti. Vypros im milosť, aby využívali všetky prostriedky, ktoré k nej vedú a aby odstraňovali prekážky na ceste k dokonalosti. Vypros sestrám, ktoré zložili sväté sľuby a pracujú v apoštoláte čnosti  a milosti, aby vedeli správne zaobchádzať s ľuďmi, rovnako ako ty, keď si sa staral o Svätú rodinu v Nazarete. Nakoniec, Svätý Jozef, spravodlivý a verný muž, ťa naliehavo prosíme, aby si ochraňoval našu Kongregáciu Dcér Božskej Lásky rovnako ako dieťa Ježiša, ktorého si zachránil z rúk Herodesa. Ochraňuj nás pred mocnosťami temnoty a nedovoľ, aby v nás vyhasol oheň tvojej lásky. Amen.

Modlitba pápeža Leva XIII. k svätému Jozefovi

„Modlím sa k Márii, aby vám vyprosila požehnanie svojho Božského Syna a aby bola vašou Matkou, Ochrankyňou a Predstavenou a  svätý Jozef nech vedie našu Kongregáciu. (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 17. 12. 1885)

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Prosba k svätému Jozefovi o čistotu srdca

„Nech Vás Boh žehná, Mária nech Vás ochraňuje a svätý Jozef nech sa za vás prihovára.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 13. 7. 1884)

Svätý Jozef, otec a ochranca panien, verný strážca. Tebe Boh zveril Ježiša Krista a Pannu Máriu, naše vzory nevinnosti. Pre tieto dve drahé Ikony ťa prosím, chráň ma od každej škvrny hriechu, aby som v  dokonalej čistote tela i duše vytrvalo slúžila Ježišovi i Márii. Amen

Modlitba k svätému Jozefovi za spoločenstvo

„Nech vám žehná Boh, nech sprevádza vašu činnosť v dome i mimo neho. Anjel Strážca, nech vám dá silu prekonať pokušenia a nech vás ochráni pred nástrahami zlého ducha. Mária a Jozef nech sa za vás prihovárajú v každej potrebe tela i duše.“  (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 23. 2. 1879)

Svätý Jozef, verný Máriin ženích. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život nášho spoločenstva. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné, ako Božiu slávu. S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval i pracoval. Prežíval si ťažkosti a miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu i anjelom. Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc aj v duchovných potrebách nášho domu. Zverujeme ti náš náboženský život. Daj, aby náš kláštor bol domom duchovnosti. Nech každá sestra, ktorá pracuje a obetuje sa, žije čistým vnútorným životom. Pomáhaj nám, aby sme neustále, počas celého dňa, mali pred očami milovaného Boha. Vypros nám silu, aby sme bojovali proti zlozvykom a usilovali sa o čnosti. Rozpáľ v nás túžbu, aby sa pre nás modlitba stala našou najmilšou činnosťou a daj, aby sme sa čoraz viac snažili o sesterskú lásku, a tak prežívali naozajstné sesterské spoločenstvo. Svätý Jozef, pre lásku, ktorá ťa spája s Ježišom a Máriou, vypros nám duchovnosť, ktorú si nosil  v srdci ako vzácne tajomstvo, ako prameň útechy a sily. Veríme, že opravdivú radosť a pokoj dosiahneme vtedy, ak sa ponoríme do Božej Lásky. Svätý Jozef, príď nám na pomoc. Bdej nad nami tak ako otec nad svojimi deťmi, aby sme sa stali obrazmi Spasiteľa a aby sa náš kláštor podobal tvojmu domu v Nazarete, kde je prítomný Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Podľa tvojho príkladu a na tvoj príhovor chceme žiť ako dobré rehoľníčky, preto dúfame, že aj chvíľa nášho odchodu zo zeme bude taká ako tvoja – pokojná a blažená. Amen. (Cirkevné imprimatur – Ploetz/Wolfsberg)

Modlitba odovzdania sa pod ochranu svätého Jozefa

„Nech vás všetky žehná Ježiš, Mária a Jozef.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 6. 3. 1878)

Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milosti pre časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen.

Ježiš, Mária ,Jozef! Vám zverujem svoje srdce i svoju dušu.
Ježiš, Mária, Jozef! Stojte pri mne v poslednej chvíli môjho života.
Ježiš, Mária, Jozef! Vo vašej prítomnosti pokojne odídem zo sveta.
Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Božského Srdca, oroduj za nás!