Prísľuby 2017Prísľuby v Rodine Božskej Lásky pri Kongregácii Dcér Božskej Lásky

Prvýkrát sa skladali doživotné prísľuby

Na prvý piatok v októbri – 6. októbra 2017 – sme  prišli šiesti asociovaní členovia na prípravu k doživotným prísľubom do Trnavy do  kláštora sv. Jozefa, k našim  rehoľným sestrám. Sr. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená, nás začala duchovne pripravovať na zloženie doživotných prísľubov.

Na druhý deň, na sviatok Panny Márie Ružencovej – 7. októbra 2017, poprichádzali ráno ďalší naši členovia. Po radostnom zvítaní a zdieľaní nám sr. Christiana Števárová, FDC pomocou peknej prezentácie s oduševnením vysvetlila spiritualitu Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zvýraznila nám identitu Božieho detinstva. Potom  nasledovala  slávnostná sv. omša, ktorú celebroval vdp. Artur Ciepielski. Jeho homília o tom, ako žiť lásku, sa dotkla každého srdca. Po evanjeliu sme pristúpili k skladaniu prísľubov. 6 členov zložilo doživotné prísľuby, 11 členov si obnovilo prísľuby na jeden rok. Jedna členka zloží dodatočne prvé prísľuby v Michalovciach. S radosťou sme privítali medzi sebou 3 nové kandidátky  z Prievidze, ktoré počas uplynulého roka  intenzívne pripravovala na vstup do kandidatúry sr. Michaela Ševčíková, FDC.

Tešíme sa, že takto vzniklo aj v Prievidzi spoločenstvo Rodiny Božskej Lásky. Sr. Michaele Ševčíkovej, FDC ďakujeme aj za vyrobenie veľmi pekného videa História v obraze zo života a pôsobenia sestier na Slovensku. Takto sme si viac uvedomili, na aký vzácny ,,strom“ Kongregácie Dcér Božskej Lásky sme boli prísľubmi ,,naštepení“. Dojímavé svedectvo zo života sestier v minulosti spracované na videu  nás veľmi prekvapilo i povzbudilo do nezištnej služby núdznym.

Prísľubom sme sa zaviazali usilovať sa uvádzať do praxe životný štýl Rodiny Božskej Lásky – žiť podľa Evanjelia a každodenným životom zviditeľňovať Božiu lásku, modliť sa a obetovať na úmysly Cirkvi, našej Kongregácie a za spásu duší, prehlbovať spiritualitu Zakladateľky Františky Lechnerovej –  robiť dobro, rozdávať radosť v prostredí, v ktorom žijeme a spolupracovať na apoštolských aktivitách Kongregácie a miestnej Cirkvi.

Zaviazať sa prísľubom navždy znamená prijať pomoc Panny Márie pri odovzdávaní seba samého Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Dovoliť, aby nás Panna Mária učila veriť, dúfať a otvárať sa Ježišovej Láske, aby nás jej Syn mohol premieňať, uzdravovať, posväcovať a pomáhal nám dozrievať pre nebo.

Beáta Chrenová