„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Štatúty RBL

ŠTATÚTY ASOCIOVANÝCH ČLENOV KONGREGÁCIE FDC

Úvod

My, asociovaní členovia Kongregácie Dcér Božskej Lásky s vďačným srdcom dobrorečíme Bohu za to že nás povolal mať účasť na charizme tejto Kongregácie. Preto chceme v tomto duchu spojiť naše sily a účinne spolupracovať na apoštoláte Cirkvi.

Vnímaví na Božie volanie, na ceste uskutočňovania tohto povolania k svätosti,  túžime ako laici sekulárnym spôsobom nasledovať príklad Matky Františky a zviditeľňovať Božiu lásku v spojení s Kongregáciou Dcér Božskej Lásky.
Tieto Štatúty sú pre nás asociovaných členov Kongregácie FDC usmernením, ako hlbšie prežívať kresťanský život – krstné zasvätenie.

Identita

Sme povolaní Bohom žiť evanjeliové hodnoty podľa charizmy a spirituality Dcér Božskej Lásky laickou formou a tak vydávať svedectvo o autentickom kresťanskom živote. Božie detinstvo je aj naša identita, prameň spirituality a ideál nášho apoštolátu.

Cieľ

Našim špecifickým poslaním je podporovať a rozširovať pravé kresťanské hodnoty pri formovaní a vedení mládeže, hlavne dievčat a žien. Tiež venujeme mimoriadnu pozornosť rodinám, pomáhame chudobným a trpiacim podľa slov Matky Františky „Konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastným a viesť do neba“.

Usilujeme sa spolupracovať pri pastorácii povolaní a pomáhať mladým ľuďom pri rozlišovaní ich osobného povolania.

Duchovný život

My asociovaní členovia sa snažíme hlbšie vniknúť do tajomstva Najsvätejšej Trojice. V prekypujúcej láske Boha Otca, Syna a Ducha Svätého nachádzame prameň nášho života.

Ako Božie deti rozvíjame synovský (detinný) vzťah s Bohom Otcom, vydávame svedectvo lásky a plnej odovzdanosti Jemu.

Zviditeľňujeme našu úctu a lásku k ukrižovanému Ježišovi a k Jeho prebodnutému Srdcu.

Eucharistia je pre nás stredobod lásky a živý prameň, z ktorého čerpáme silu k zvládnutiu skúšok a ťažkostí nášho života.

Prosíme Ducha Svätého, aby nás obdaril svetlom, odvahou a  milosťami potrebnými pre plnenie nášho povolania k svätosti.

Nekonečná dobrota, zhovievavosť a milosrdenstvo nebeského Otca a Jeho starostlivosť o celé stvorenie sú pre nás silným motívom žiť s vďačným srdcom v Božej Prítomnosti.

Uctievame si Pannu Máriu pod titulom Matka Trikrát Obdivuhodná, ktorá je našou ochrankyňou a Učiteľkou.

Zachovávame učenie Cirkvi, snažíme sa odpovedať na jej výzvy podľa okolností nášho každodenného života.

Uvádzame do praktického života spiritualitu FDC, Program života, ktorý nám zanechala Matka Františka Lechnerová.

Nasledujeme jej príklad i vzor sestier v angažovanosti, vo vernosti poslaniu – byť kvasom a ohniskom lásky vo svete.

Podľa tradície Dcér Božskej Lásky slávime tieto sviatky:

 1. Sviatok Najsvätejšej Trojice –  prameň Božej Lásky
 2. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – vyjadrenie Božej lásky
 3. Sviatok Matky Tri krát Obdivuhodnej (5. augusta) – patrónka Kongregácie FDC
 4. Sviatok sv. Jozefa (19. marca) – ochranca Kongregácie FDC
 5. Deň výročia založenia Kongregácie FDC – 21. novembra
 6. Deň (výročie) smrti Matky Františky Lechnerovej – 14. apríla

Duchovne sa posilňujeme:

 • Každodennou modlitbou (podľa možností: Ruženec, adorácia Najsvätejšej Sviatosti, čítanie a meditácia Božieho slova, účasť na celo-cirkevnej modlitbe tzv. Apoštolát modlitby, Liturgia hodín a iné)
 • Účasť ou na sv. omši v nedeľu, na sviatky; vo všedných dňoch – podľa možností
 • Pristupovanie k sviatosti zmierenia

Duch spoločenstva – jednoty

My, asociovaní členovia, chceme vytvárať spoločenstvo s Kongregáciou FDC, i medzi nami navzájom, aby sme svetu ukazovali lásku trojjediného Boha.

Vzájomne si pomáhame vytvárať atmosféru bratskej lásky s rešpektom a ochotou poslúžiť.

Pravidelne sa stretávame na modlitbe, duchovnej obnove a na iných aktivitách. Raz v roku sa zúčastňujeme na duchovných cvičeniach.

Pre upevnenie nášho spoločenstva používame komunikačné prostriedky, ako sú: časopis, Internet, web stránka….

Modlime sa za živých i zomrelých asociovaných členov.

VČLENENIE

Ako asociovaní členovia ku Kongregácii Dcér Božskej Lásky prijímame nasledujúce smernice:

Prijatie

Osoba, ktorá sa chce stať členom/kou asociovaných FDC, ešte pred vstupom musí sa aspoň po dobu jedeného roka aktívne zúčastňovať na modlitbe v danej skupine, alebo na cirkevných aktivitách, alebo na stretnutiach vedených sestrami FDC.

Pre prijatie do formácie konkrétna osoba napíše žiadosť o prijatie do kandidatúry.

Kandidatúra trvá jeden rok a je časom rozlišovania. Kandidát/ka zachováva určený program.

Po úspešnom ukončení kandidatúry kandidát/ka napíše provinciálnej predstavenej oficiálnu žiadosť o dovolenie skladať prísľub a tak sa stať asociovaným členom.

Kandidát/ka po troch dňoch duchovných cvičení pri jednoduchej slávnosti zloží prísľub – použije predpísaný text – pred provinciálnou predstavenou, alebo jej delegátkou. Pri tejto príležitosti dostane symbol príslušnosti: kríž s prebodnutým srdcom z (kovu…?), a „identifikačnú kartu???“.

Ako asociovaní členovia obnovujeme prísľub každý rok. Kto prejaví záujem, môže po piatich rokoch požiadať o skladanie prísľubu natrvalo.

Žiadosť, ako pre obnovenie tak aj pre trvalé skladanie prísľubu musí mať písomnú formu.

Formácia

Každá provincia si pripraví formačný program pre asociovaných členov v súlade s usmerneniami Cirkvi, podľa spirituality a poslania Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Program v sebe zahŕňa tieto oblasti: učenie Katolíckej cirkvi, Písmo Sväté, liturgia, spiritualita a charizma Zakladateľky Matky Františky Lechnerovej a Kongregácie.

Ďalej obsahuje: vysvetlenie významu prijatia, podmienok pre prijatie, dôležitosť prísľubu a povinností asociovaných členov.

Za formáciu asociovaných členov je zodpovedná sestra z Kongregácie FDC, určená provinciálnou predstavenou.

Vedenie

Provinciálna predstavená je právoplatne prvou zodpovednou za všetky skupiny asociovaných členov. Zodpovedá aj za verné zachovávanie spirituality a charizmy Kongregácie a Zakladateľky. Poveruje jednu sestru za koordinátorku, ktorá sa bude usilovať o správny rozvoj jednotlivých skupín a zároveň je „mostom“ spojivom medzi Kongregáciou a asociovanými členmi.

Každá skupina si zvolí na obdobie troch rokov: predsedu, podpredsedu, sekretára a ekonóma.

Ako asociovaní členovia, jedinci i ako skupina sami zodpovedáme za udržiavanie skupiny, za spravovanie dobier – majetku a čo sa týka finančnej oblasti sme celkom samostatní, nezávislí od Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Odlúčenie od Spoločenstva asociovaných členov FDC

Každý člen môže opustiť Spoločenstvo asociovaných členov FDC. Toto osobné rozhodnutie odovzdá vedeniu písomne.

Asociovaný člen môže byť vylúčený zo Spoločenstva asociovaných členov FDC, ak nezachováva Štatúty, alebo z iných vážnych dôvodov. Toto rozhodnutie zo strany vedenia musí byť oznámené písomne.

Čo má obsahovať žiadosť o prijatie za člena Spoločnosti asociovaných členov pri Kongregácii Dcér Božskej Lásky:

 • Motivácie rozhodnutia stať sa asociovaným členom FDC.
 • Osobné schopnosti, talenty a kompetencie, s ktorými sa kandidát/ka môže podeliť s Kongregáciou Dcér Božskej Lásky.
 • Očakávania kandidáta/ky od Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Grottaferrata, september 2010

Z taliančiny preložila sr. M. Felicitas Vengliková, FDC