„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Trikrát Obdivuhodná Matka

MATER TER ADMIRABILIS – lat. skr. MTA

Vrelú úctu k Márii – trikrát Obdivuhodnej Matke – si Matka Františka priniesla zo svojej vlasti Bavorska, kde mala častejšie príležitosť modliť sa pred zázračným obrazom v Ingolstadte. Ako je známe, dostal pred týmto obrazom horlivý mariánsky ctitel P. Jacob Rem zo Spoločnosti Ježišovej zjavenie, že Márii sa v loretánskych litániách najviac páči titul „Obdivuhodná Matka“. Pri litániách chovanci P. Rema toto zvolanie spievali a na výzvu P. Rema speváci opakovali jednými ústami trikrát. Toto podnietilo Matku Zakladateľku uctievať Máriu v tejto z Ríma pochádzajúcej kópii milostivého obrazu Márie Snežnej pod titulom Trikrát Obdivuhodná Matka.

Od 8. do 15. augusta 1870 mal najdôstojnejší P. Eduard Fischer z jezuitského kolégia v Kalksburgu veľkému počtu duchovných dcér Matky Františky vo filiálnom kláštore Útulku sv. Jozefa v Breitenfurte pri Viedni sv. exercície, pri ktorých odporúčal úctu k Márii ako  Matke trikrát Obdivuhodnej. Matka Františka bola týmto veľmi potešená a na pozvanie P. Fischera, SJ navštívila 9. októbra 1880 kaplnku Mariánskej kongregácie v kolégiu v Kalksburgu, aby sa pomodlila pred tam sa nachádzajúcim obrazom Matky trikrát Obdivuhodnej. 22. januára 1881 boli opäť dve sestry v Kalksburgu a dostali do daru od pátrov jezuitov tri veľké obrazu Matky trikrát Obdivuhodnej. Dva z nich ostali v Materinci vo Viedni a tretí prišiel do Útulku v Breitenfurkte. Matka Františka zvolila milú Matku Božiu pod titulom „Matka trikrát Obdivuhodná“ za zvláštnu ochrankyňu jej mladej len pred 12 rokmi založenej Spoločnosti, určila sviatok Panny Márie Snežnej – 5. augusta ako hlavný sviatok a žiadala znovu jej duchovné dcéry pestovať úctu k Matke trikrát Obdivuhodnej u chovancov. Od 31.10. do 2.11.1881 držal P. Abel v Útulku v Breitenfurte Triduum k úcte MTA a na jej príhovor sa tam medzitým stalo zázračné obrátenie.

Zázračné obrátenie jednej 75-ročnej ženy, ktorú opatrovali naše sestry v Breitenfurte

Táto žena pri sv. spovedi, keď mala 18 rokov, zamlčala ťažký hriech, čím spáchala svätokrádež. Po celý život pristupovala k sviatostiam nehodne. Pri duchovnej obnove jej zazneli slová zo zázračného obrazu, ktoré ju vyzývali k očisteniu duše. Rozhodla sa úprimne vyspovedať a po 57 rokoch prvý raz opäť pristúpila k sv. prijímaniu s čistým srdcom. Toto zázračné obrátenie veľmi podporovalo úctu k MTA. Matka Františka prosila 2.4.1884 Svätého Otca Leva XIII. vo svojej žiadosti o dovolenie, aby vo všetkých kaplnkách Kongregácie pri modlitbe Loretánskych litánií mohli sestry opakovať trikrát titul Matka Obdivuhodná a už 1.5. k jej veľkej radosti toto dovolenie dostala. Na prosbu Matky Františky poskytla Jeho Svätosť pre všetky členky Kongregácie na sviatok Panny Márie Snežnej získanie plnomocných odpustkov na dobu 7 rokov. Tento dekrét bol v dôsledku uplynulej doby obnovený.

Kostol a kláštor zasvätený úcte MTA

Sestry neboli prekvapené, keď pri stavbe Materinca Matka Františka rozhodla zasvätiť ho MTA. Obraz MTA zaberá až do dnešného dňa najčestnejšie miesto kostola Božského Srdca vo Viedni na Jaquingasse.

Kiež sa úcta k Márii v tomto milostivom obraze a kiež mnohí v ňom nachádzajú útočište vo všetkých záležitostiach duše i tela, ktoré sa všetkým jej ctiteľom preukážu ako zázračné v živote i v smrti.

VÝZNAM FARIEB A SYMBOLOV MTA

Zlaté pozadie – zlato, plnosť Božej lásky, čistý dar
Červená – Božský život
Zelená – stvorenie, príroda
Modrá – Ježišovo človečenstvo
Hnedá – kráľovstvo
Grécke písmená THEOTOKOS – Matka Božia
Svätožiara Dieťaťa – Trojičný život
Trojitá svätožiara Márie – vzťah k Najsvätejšej Trojici ako Dcéra, Matka a Nevesta
Kniha – Božie slovo
Dva vystreté prsty – božská a ľudská prirodzenosť
Tri spolu ohnuté prsty – Trojičný život
Malé ústa – pozvanie k vnútornej tichosti
Kríž a hviezda na čele a ramenách Márie – Panna pred, počas a po pôrode Ježiša
Široké záhlavie – sila a pôsobenie Ducha Svätého
Veľké uši – pohotovosť k počúvaniu
Veľké a hlboké oči – priťahujúce, potešujúce a do nás prenikajúce; keď pozrieme Márii do očí, máme pocit, že nás pozoruje a pozýva kráčať
Pravá Máriina ruka – ukazuje na cestu Ježiša Krista, jej Syna
Ľavá Máriina ruka – drží šatku, aby zotierala naše slzy; Mária je Matka a Služobnica Pána
Zlato a belosť v oblečení – oslava
Poznámka: Dieťa spočíva v náručí Matky bez akejkoľvek opory. On je Pán vesmíru a nepotrebuje oporu, lebo On drží všetko vo svojich rukách.