„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Uganda

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16,15)

Pôsobenie Dcér Božskej Lásky na čiernom kontinente bolo niekoľko desaťročným snom. Stal sa skutočnosťou v roku 1998.

Na žiadosť Mons. Paula K. Bakyengu, arcibiskupa v Mbarare, okrem farnosti Rushooka, sa od roku 2007 stala farnosť Kagando miestom misionárskej práce našich sestier a tiež domom noviciátu. V januári 2014 bola kánonicky zriadená tretia komunita v hlavnom meste Ugandy – v Kampale.

V januári 2017 bola kánonicky zriadená Viceprovincia Milosrdného Ježiša so sídlom v Kampale v Ugande.

História

Slávnostné vyslanie pre Ugandu v Afrike sa konalo 1. októbra 1998 v Kaplnke Generálneho domu FDC v Grottaferrate pri Ríme. Päť sestier FDC bolo vyslaných na misiu do Rushooky. Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov arcibiskup Marcello Zago koncelebroval spolu so šiestimi kňazmi sv. omšu, pri ktorej boli sestrám misionárkam odovzdané misijné kríže. Sr. Nicolina Henges, vtedajšia generálna predstavená, odovzdala a vyslala sr. Ancillu Hett z rakúskej provincie, sr. M. Alaíde Miôr z juhobrazílskej provincie, sr. M. Vedranu Ljubić z chorvátskej provincie, sr. M. Angeliku Chylu z poľskej provincie a sr. Magnu Liru Rodrigues zo severobrazílskej provincie.

6. októbra 1998 sestry misionárky odleteli z Ríma do Entebbe v Ugande, kde ich privítal Mons. Paul K. Bakyenga, biskup v Mbarare a P. Ivica Perić, OFM, farár v Rushooke.

„St. Augustin Convent“ Kláštor sv. Augustína bol slávnostne posvätený a otvorený 25. októbra 1998 – otvorenie misie v Rushooke.

28. augusta 1999 – slávnostné požehnanie a otvorenie Kláštora sv. Augustína v Rushooke. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Paul K. Bakyenga, arcibiskup v Mbarare za prítomnosti sr. Nicoliny Henges, generálnej predstavenej, sr. M. Caroliny Bachmann, generálnej radkyne, sestier misionárok a početných hostí a veriacich farnosti.

28. novembra 2007 – kánonické zriadenie komunity v Ruti – Kagandu a požehnanie kláštora Božského Srdca (Convent of the „Sacred Heart“). Mons. Paul K. Bakyenga, arcibiskup v Mbarare, bol hlavným celebrantom pri sv. omši a koncelebroval Mons. Lambert Bainomugisha, pomocný biskup v Mbarare a 10 kňazov. Na slávnosti boli prítomné sestry misionárky, postulantky a kandidátky, hostia a veriaci farnosti.

Komunita v Ruti – Kagando – prebieha tu počiatočná formácia – ašpirantúra, kandidatúra, noviciát. Sestry v spolupráci s dobrodincami spoločne pomáhajú pri vzdelávaní približne 91 detí a študentov; jedná sa o finančnú pomoc zväčša pre základnú a strednú školu, a v poslednom čase aj pre vysokú školu. V februári 2011 v Kagande prichádzali deti s potrebnou dokumentáciou, ďakovali za pomoc pre minulý školský rok a prosili na nasledujúci, ktorý práve začínal. Ich prejav vďaky a uznania voči sestrám a dobrodincom nám môže ukázať nasledujúci úryvok z listu George Bwesigye, ktorý s finančnou podporou dobrodincov ukončil gymnázium a teraz študuje medicínu na „Makereri University” v Kampala: „Vaša veľká pomoc nás podporila v rôznych oblastiach života: výchova, zdravie, ubytovanie… (…). Preto vyjadrujeme našu veľkú vďaku Vám všetkým, ktorí pomáhate sr. Vedrane, aby mohla pokračovať v diele lásky k nám. (…) Sestry vybudovali dom pre detí, ktoré ho nemali a tak poskytli ubytovanie mnohým deťom z ulice a vdovám. (…) Vašou láskou a finančnou pomocou, aj tou najmenšou, nám pomáhate budovať našu lepšiu budúcnosť. Stali ste sa otcom a matkou mnohých z nás a preto vám ďakujeme a sľubujeme, že sa budeme za vás modliť.“

2012 – kúpa domu v hlavnom meste Ugandy v Kampale.

05. februára 2014 – kánonické zriadenie komunity v Kampale. Pôsobia tu tri sestry. Dom je sídlom Viceprovincie Milosrdného Ježiša (január 2017). Sestry tu tiež poskytujú ubytovanie študentkám.

23. januára 2016 – 1. Večné sľuby FDC na africkom kontinente:  sr. Paskazia a sr. Fedrick

„V sobotu 23. januára v Rushooke, na mieste našej prvej komunity v Afrike, sme sa s radostným a vďačným srdcom zúčastnili eucharistickej slávnosti so zložením večným sľubov sr. Paskazie Bushemere a sr. Fedrick Komugisha.

Svätej omši predsedal apoštolský nuncius v Ugande Mons. Michael August Blume, SVD a spolu s ním koncelebroval arcibiskup Mbarary Mons. Paul K. Bakyenga a mnoho kňazov, ktorí sú tiež priateľmi a dobrodincami sestier. Medzi nimi bol aj p. Ivic Perić, OFM – františkán, ktorý nás pozval na misie do Ugandy. Bolo prítomných mnoho rehoľníkov a rehoľných sestier.

Skoro na konci homílie, keď sa nuncius obrátil na sestry profesky, povedal tieto slová: Nikdy nemôžeme zabudnúť, že naše “áno” Ježišovi je zároveň aj “áno” Jeho ľudu. Naše brány, brány našich kostolov, ale predovšetkým brány našich sŕdc majú byť otvorené Božiemu ľudu, nášmu ľudu. Byť otvorené zvlášť tým, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Toto je naše misionárske poslanie!

Nuncius viac krát prejavil svoju radosť a tiež to, že je pre neho „cťou“ môcť predsedať tejto slávnosti, aj preto, lebo vďačí Dcéram Božskej Lásky v USA za začiatok svojej školskej formácie. V Severnej Amerike šesť našich sestier boli jeho učiteľkami v South Bend, v našej škole “Panny Márie Maďarskej školy”.

Hľadiac na to, koľko Pán urobil v tejto misii v Afrike od roku 1998 až po dnes, je naše srdce naplnené vďačnosťou! Aký si veľký a aké nesmierne sú tvoje dobrodenia, Bože dobrotivý a milosrdný! Poslal si robotníkov na svoju žatvu a ona priniesla veľa dobrého ovocia! Nech toto ovocie vydrží a robotníci nech nechýbajú!

Dnes pôsobíme v Ugande v troch komunitách s 9 sestrami s večnými sľubmi (2 z nich sú Afričanky) a s 8 juniorkami. Máme 6 noviciek – 3 v každom roku, 2 postulantky a 7 kandidátok. Skupina dievčat, ktoré ešte študujú, vyjadrujú svoju túžbu stať sa FDC. Dúfajme, že Pán ich všetky volá!“ (Z obežníka č. 1/2016 sr. Marie Dulce Adams, FDC, gen. predst. )

Formácia a vzdelávanie

Sestry sa venujú pastorácii povolaní, formácii kandidátok, postulantiek, noviciek a junioriek vo formačnom dome v Ruti – Kagangu.

Do tejto oblasti patrí všetko, čo súvisí so vzdelávaním chudobných detí a mládeže, hlavne školská a farská katechéza. Navštevujú rodiny a školy; zúčastňujú sa na stretnutiach pastorácie povolaní a na stretnutiach získavania povolaní. Usporadúvajú stretnutia pre dievčatá, ktoré sa zaujímajú o rehoľný život. Niekoľko z nich navštevovalo alebo navštevuje katechetický kurz v Mbarare a bývajú na internáte. Sestry za ne všetko platia. Finančnú pomoc dostávajú predovšetkým z Chorvátska. Takto zabezpečuje školné a internátne výdavky pre viac ako 50 detí a mladých v Rushooke, Kabale a Mbarare.

Centrum zdravia – Dispensario, Rushooka

Sestry zriadili a pracujú v Dispensario – zdravotnom stredisku. Okrem nich tu pracujú laickí lekári a dobrovoľníci. Niekedy tu prídu študenti na prax. Centrum je dobre vybavené mikroskopmi a nástrojmi potrebnými na jednotlivé vyšetrenia a iným zdravotným materiálom nevyhnutným pre rôzne ošetrenia, liekmi a pod. Sestry privážajú zdravotný materiál a lieky z Kampaly (hlavné mesto Ugandy), alebo ich dostanú od dobrodincov zo zahraničia. Každý deň prichádza na ošetrenie mnoho ľudí – starých, mladých či matky s deťmi.

Centrum pre ženy sv. Márie a Marty, Rushooka

Mladé a dospelé ženy sa tu učia šiť, háčkovať, pliesť, variť a pod. Predávajú svoje výrobky a istú časť peňazí použijú na zakúpenie nového materiálu a usporiadanie ďalších kurzov. V tejto činnosti jej pomáhajú 2 domorodé učiteľky. Vedľa centra je záhrada, o ktorú sa stará jeden pán pod vedením sr. Angeliky. Dopestovaná zelenina slúži ako učebný materiál pre kurzy varenia.

Mlyn sv. Jozefa, lis a hospodárstvo, Rushooka

V úmysle, aby sa život ľudí v Rushooke uľahčil, sestry postavili mlyn. Mnoho ľudí prichádza mlieť kukuricu alebo milet (istý druh prosa, ktoré sa tam pestuje a robia z neho nápoj alebo rôzne druhy jedál). V mlyne sú zamestnaní štyria pracovníci, ktorí sa starajú tiež o ošípané. Sestry tiež chovajú sliepky, občas im niekto daruje kozu…

Od septembra 2010 sa v Mlyne sv. Jozefa začal lisovať slnečnicový olej. Na začiatku sestry zadarmo rozdelili 450 kg slnečnicového semena tým, ktorí chceli slnečnicu pestovať. Zo 100 kg semien sa vylisuje približne 30 litrov oleja. Odpad z lisovania sa použije pre sliepky a pre ošípané.

Starostlivosť o dom a záhradu: Rushooka, Ruti – Kagando, Kampala

Jedna sestra má na starosti náš dom a záhradu v Rushooke. Pomáhajú jej dvaja domorodí muži. Tiež je k dispozícii všetkým, ktorí zvonia na bránu a prichádzajú s rozličnými požiadavkami.

Na zabezpečenie hmotných potrieb sestier, dorastu, dobrovoľníkov a chudobných v efektívne využívajú pozemky na pestovanie a chov dobytka a domácej hydiny vo všetkých komunitách v Ugande.