Vďačné za dar rehoľného povolania


V nedeľu 5. augusta 2018 sa v našej kaplnke Najsvätejšej Eucharistie v provinciálnom dome v Trnave uskutočnila krásna oslava jubileí dvoch našich sestier a zároveň obnova rehoľných sľubov našich troch junioriek.

Sr. M. Leonila Dodoková, FDC slávila 75. výročie od prvých rehoľných sľubov a sr. M. Františka Krupová, FDC 25. výročie.

Sv. omšu celebroval P. Milan Hermanovský, OSA, ktorý takto zároveň ukončil duchovné cvičenia junioriek, ktorých bol exercitátorom. V kázni nás povzbudil k ochote srdca lámať sa a dávať bratom a sestrám tak, ako sa nám Kristus láme a dáva v Chlebe života. Iba tak nám z Eucharistie, ktorú prijímame, vytryskne v srdci prameň života a opravdivej radosti.

Počas sv. omše naše jubilantky znova slávnostne sľúbili Trojjedinému Bohu pred sr. M. Felicitas Venglikovou, FDC, provinciálnou predstavenou, život v čistote, chudobe a poslušnosti. Naše juniorky sr. M. Rút Šindlerová, sr. M. Miriam Pipíšková a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC obnovili na jeden rok svoje rehoľné sľuby.

Ďakujeme sestrám komunity v Trnave za prípravu tejto milej slávnosti a zvlášť sr. M. Eve Duffkovej, FDC, magistre junioriek, a sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej.

sr. M. Miriam Pipíšková, FDC