„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Výchovný apoštolát

Materské školy

Zriaďovateľom dvoch materských škôl na území Slovenka je naša Kongregácia:

Organizácia cirkevnej materskej školy:

  • prijímame deti od 2 do 6 rokov
  • preferujeme individuálny prístup
  • vytvárame podmienky pre integráciu deti s poruchami reči, učenia a správania
  • deti sa môžu aktívne zapojiť do rôznych krúžkov, napr. anglického, osvojiť si základy hry na flaute alebo tancov.
  • pomáhame všetkým deťom aktívne sa zapojiť do spoločenského života
  • zameriavame sa na mnohostranný rozvoj detskej osobnosti
  • ponúkame pomoc rodine
  • spolupracujeme so psychológom
  • angažujeme sa v oblasti masmédií

V rámci dňa sa s deťmi spoločne modlíme pred a počas vyučovania, pred a po jedle; aspoň raz do mesiaca a v sviatky sa zúčastňujú svätej omše v kaplnke kláštora alebo v kostole, ktorá je špeciálne pre nich pripravená; dvakrát do týždňa majú hodinu náboženstva.

Sme si vedomé, že táto práca je veľmi potrebná a zároveň Bohom požehnaná. V duchu Matky Františky sa usilujeme pomáhať rodičom rozvoju detskej osobnosti v duchu ľudských, kresťanských a morálnych zásad. Neodmysliteľnou súčasťou práce je spolupráca s rodičmi, pre ktorých ponúkame stretnutia, duchovné obnovy a rôzne spoločensko-kultúrne akcie.

Sestry pôsobia ako učiteľky v Cirkevnej materskej škole v Žiari nad Hronom, ktorej zriaďovateľom je Banskobystická diecéza.

Ubytovacie zariadenie Marianum

Dňa 23. novembra 2013 boli požehnané zrekonštruované priestory – asi 1/4 – na prvom poschodí, ktoré slúžia ako internát pre vysokoškoláčky – Ubytovacie zariadenie Marianum. Ubytovacie zariadenie Marianum v Trnave

Kapacita je 26 miest. Foto.

Nachádza sa tu aj Kaplnka Snežnej Panny Márie so Sviatosťou oltárnou. Duchovnú správu zabezpečujú pátri jezuiti z Univerzitného pastoračného centra v Trnave. Tiež sa tu nachádza pastoračná miestnosť a priestory pre rehoľnú komunitu. Momentálne sem prichádzajú sestry z Útulku sv. Jozefa na Halenárskej ulici v Trnave. 

 KatechézaKatechéza na SOŠ v Košiciach

„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

Sestry pracujú ako katechétky – učiteľky náboženstva a náboženskej výchovy na všetkých stupňoch a typoch škôl: od materských po stredné školy ako aj v špeciálnych školách.

Sestry – katechétky môžete stretnúť v týchto mestách Slovenska: Bratislava, Veľké a Malé Leváre, Žiar nad Hronom. Prievidza, Košice a Michalovce.

Sestry sa deťom a mládeži venujú vo výchovno – vyučovacom procese ako aj v mimoškolskej činnosti. Podieľajú sa na farskej katechéze: príprava detí a mládeže k iniciačným sviatostiam, stretnutia s rodičmi týchto detí a mládeže, pripravujú rozličné duchovné akcie – duchovné obnovy, púte, duchovné cvičenia, akadémie, pobožnosti, adorácie ako aj výlety, letné tábory a iné aktivity vo farnosti zamerané na formovanie duchovného života.

Pedagogická činnosť

Sestry – učiteľky vyučujú deti na prvom stupni základných škôl, matematiku a informatiku, cudzie jazyky a humanitné predmety na 2. stupni základných škôl a na stredných školách.

Môžete ich stretnúť v Bratislave, Malých Levároch, Prievidzi a v Košiciach. Sú aktívne aj v mimoškolskej činnosti – pracujú v Centre voľného času, venujú sa študentom aj po vyučovaní, doučujú svoje predmety, organizujú rozličné akcie pre deti, mládež a ich rodičov.