Životné jubileum sr. M. Pavly Remáčovej, FDC


Životné jubileum sr. M. Pavly Remáčovej, FDC

V mesiaci máji oslávila sr. M. Pavla Remáčová, FDC svoje životné jubileum – 50 rokov, ktoré oslávila v komunite v Žiari nad Hronom.

Nech našu drahú spolusestru Pán požehnáva a napĺňa pokojom, radosťou, horlivosťou v každom dni jej zasväteného života.

Sr. Pavla sa za blahoželania poďakovala týmito slovami:

Chcem sa Vám všetkým,

ktoré ste mi akýmkoľvek spôsobom blahoželali k môjmu životnému jubileu srdečne poďakovať.

Ďakujem za pozdravy, maily, SMS, telefonáty, sv. omše, modlitby, návštevy a iné pozornosti a dary Vašej štedrosti.

Nech Vám to všetkým dobrotivý Pán bohato odmení.

V modlitbách vďačná

sr. Pavla, FDC