„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Katolícke noviny – rozhovor so sr. M. Felicitas, FDC

Nevesta musí byť podobná Ženíchovi

„Ak sme boli vykúpení takou silnou láskou, je potrebné ju odovzdávať ďalej a privádzať k jej poznaniu aj iných,“ hovorí sestra FELICITAS VENGLIKOVÁ o vnútornom zmysle svojho povolania.
Milada Čechová 26.01.2022
Nevesta musí byť podobná Ženíchovi

FELICITAS VENGLIKOVÁ, FDC (70), sa narodila v Krížovej Vsi, dedinke pod Tatrami, rodičia jej dali meno Daniela. Vyštudovala strednú zdravotnú školu a teologické vzdelanie nadobudla na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Doživotné sľuby v Kongregácii dcér Božskej lásky zložila 30. augusta 1976 a prijala rehoľné meno sestra M. Felicitas. Do provinciálnej kapituly, ktorá sa konala v polovici januára, bola osem rokov provinciálnou predstavenou. Snímka: Milada Čechová

Spomínate si, kedy ste začuli prvé volanie úplne sa zasvätiť Bohu?

Mala som asi sedem rokov. S mamičkou sme chodievali do Podolínca, kde boli v 50. rokoch po rozpustení reholí sústredené rehoľné sestry z viacerých kongregácií. Nosili sme im potraviny. Mamička mi vysvetlila, že sú to sestričky, ktoré sa navždy odovzdali Bohu a slúžia mu.

Videla som v nich jemnosť, lásku a odovzdanosť. To vo mne zostalo a pretrvávalo. Ďalším podnetom bolo, keď do rehole vstúpila moja staršia sestra Agnesa a stala sa z nej sestra Mária.

Mala som možnosť spoznať rehoľný život bližšie. Boli to prelomové, ako sme ich my nazývali, Dubčekove roky. Otázky a život viery boli vtedy v spoločnosti živšie.

Ako sa to vaše osobné povolanie napokon udialo?

Prišlo vo veľmi konkrétnom okamihu. V tom období som silnejšie pociťovala Božie pôsobenie. Prežívala som mimoriadnu vnútornú radosť a pokoj. V istom okamihu sa ma veľmi citeľne dotkla Božia láska, pocítila som silný dotyk Boha.

Uvedomila som si krásu duchovného života aj to, že Pán Boh odo mňa niečo žiada. Niečo viac. Cez sestru som už poznala Kongregáciu dcér Božskej lásky a ja som ani na chvíľku o inej reholi neuvažovala. Mala som sedemnásť rokov a bolo to moje rozhodnutie navždy.

Takže vo voľbe ste nezaváhali. Prišli aj pokušenia? Prekážky?

Ak sa človek rozhodne ísť za Kristom, musí s tým, že prídu aj pokušenia a zaváhania, rátať. Je to cesta kríža. Ježiš sa ma na nej podobne ako Petra pýta: miluješ ma? Pýta sa ma to práve prostredníctvom skúšok. A ja odpovedám: áno, Pane, milujem ťa.

Lenže teraz pôsobíte ako vybrúsený diamant. Takže tie pokušenia, neistota prichádzali asi najmä v začiatkoch povolania.

Áno, práve preto je počiatočná formácia zasvätenej osoby taká dôležitá. Je to príprava na úplné odovzdanie sa Bohu. Na úplné nasledovanie Krista v službe Bohu a blížnemu. Aj mne ten čas, ktorý trvá aj niekoľko rokov, pomohol prehĺbiť osobný vzťah s Bohom, rozlíšiť a očistiť svoje motivácie.

Dôležitá bola modlitba, rozjímanie, Božie slovo. Prežívala som aj zaváhania, pokušenia, ale nebolo to nič vážne. Dodnes ma skúšky a ťažkosti i prípadné pochybnosti ešte viac upevňujú v povolaní a posilňujú v duchovnom raste.

Posúvajú ma ďalej. V období formácie mi tiež pomáhalo hlbšie spoznávanie osoby, charizmy a spirituality našej zakladateľky Božej služobnice Františky Lechnerovej.

V čom bola a je pre vás jej spiritualita mimoriadna?

V jej prežívaní Božej lásky, lásky trojjediného Boha, zviditeľnenej v prebodnutom Ježišovom srdci. Tiež jej veľká dôvera v Božiu prozreteľnosť a túžba pomôcť dievčatám, predovšetkým chudobným dievčatám, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve veľkomiest.

V dosahovaní tohto cieľa bola Františka veľmi odhodlaná, bojovná a vo všetkých ťažkostiach a  krížoch vytrvalá. Uvedomila si, že Boh sa vo svojom Synovi dal pribiť na kríž a prebodnúť si srdce, aby zjavil svoju trojjedinú lásku.

Uvedomila si tiež, že cez túto lásku dokáže pomáhať ľuďom na ceste k spáse. Veď ak sme boli vykúpení takou silnou láskou, je potrebné ju odovzdávať ďalej a privádzať k jej poznaniu aj iných.

Vy marianky sa venujete hlavne deťom a mladým dievčatám. Aké dnešné dievčatá sú? Je ťažké svedčiť im o Božej láske?

Reagujú predovšetkým na svedectvo osobného života, na prejavy dôvery, na vypočutie. Cítia, ak je záujem úprimný. Stretávame ich rôznym spôsobom, máme pre ne napríklad internát, učíme na školách, mávame s  nimi duchovné cvičenia.

Možností, ako im prinášať a umožniť im spoznávať Božiu lásku, je veľa. Ale ako som spomenula, veľkú silu má svedectvo osobného života. Mám veľmi živú spomienku ešte z čias totality, keď som pracovala ako zdravotná sestra a myslela som si, že nikto o mne nevie, že som aj rehoľná sestra.

Vtedy ma však oslovila jedna dievčina. „Chcela by som sa s vami porozprávať o duchovnom živote, o Božom slove. Mám pocit, že s vami by som mohla.“

Trošku som zaváhala, či je to úprimné, predsa len sme žili v totalite. Ale ona pokračovala: „Ako ste tak išli po chodbe a dívala som sa na vás, zrazu som pocítila, že sa vás na tieto veci môžem opýtať.“

Uvedomila som si, že keď Pán Boh chce niekomu sprostredkovať milosť, spôsob si nájde. Veď som ani nebola v rehoľnom rúchu.

Teraz v ňom ste. Cítite rozdiel v komunikácii s ľuďmi?

Áno, teraz už svojím zovňajškom svedčíme o tom, že Boh existuje. Je to jasné. Je jasné, že sme sa mu darovali. Občas sa stane, že nejaký okoloidúci vyjadrí svoj názor na zasvätený život aj nepríjemnou poznámkou.

Ale väčšinou sa tu v Trnave, ale aj inde na Slovensku stretávame skôr s tým, že ľudia si naše povolanie ctia. Napríklad minule mi jeden pán v obchode ponúkol pomoc a povedal, že si sestričky veľmi váži. A tiež, čo je veľmi časté, či už starší, alebo mladší nás pri stretnutí prosia o modlitbu.

Čo je pre vás v dnešnom svete najťažšie prijať? Sťažujete sa niekedy tak ľudsky Spasiteľovi?

Najťažšie sa mi prijíma, ako sa ľudia vzďaľujú od Boha. Že ho nepotrebujú, lebo si myslia, že si vystačia sami. Všetky takéto bolesti, všetky situácie sveta zverujem Bohu v každodennej modlitbe. No a máte pravdu, Ježišovi sa sťažujem pomerne často.

Zvlášť vtedy, keď sa ocitnem pred zdanlivo neriešiteľnou situáciou. Ale čím viac sa mu v takých chvíľach otvorím, tým viac cítim jeho prítomnosť, milosť a vanutie Ducha Svätého pri vážnych rozhodovaniach.

Lenže heslom marianok je rozdávať radosť. Ako to v tých „zdanlivo neriešiteľných“ situáciách robíte?

Pokiaľ človek nemá vyslovene dar rozveseľovať iných, nie je to vždy jednoduché. Aby som mohla radosť rozdávať, musím ňou mať naplnené srdce. To sa môže stať len vtedy, keď dokážem žiť naplno a za každých okolností Božiu lásku.

Teda aj v bolestiach, utrpeniach, ťažkých situáciách, neočakávaných udalostiach. Priznávam, stáva sa, že radosť stratím. Na jej obnovu sa potrebujem oslobodiť od ľudských názorov a pohľadov a všetko odovzdať Pánovi.

Ale v zásade ak človek našiel zmysel svojho života, tak aj jeho srdce je naplnené radosťou a šťastím, ktoré nie je prchavé alebo len emotívne. Prvotnou radosťou už je to, že si ma Boh vyvolil, že som dostala dar povolania, a túto osobnú radosť chcem odovzdávať ďalej.

Aký je to pocit byť Kristovou nevestou?

Od prvej chvíle sľubov sa postupne prehlbuje vnútorný pocit – je to môj Ženích. On jediný. No my Dcéry Božskej lásky sa svojimi sľubmi zároveň zaväzujeme nasledovať Ježiša ako trpiaceho a ukrižovaného Ženícha.

Sme dcéry trpiacej lásky, preto sa usilujeme ceniť si ju a opätovať. Naša zakladateľka hovorí, že nevesta musí byť podobná svojmu Ženíchovi, pretože inak v nej nemôže nachádzať žiadne zaľúbenie.

Aký majú marianky vzťah k Panne Márii?

Mariánska úcta je pre nás veľmi dôležitá. Mária je príkladom načúvania slovám Ducha Svätého, ktoré vo svojom živote ihneď plnila. Učí dôvernému vzťahu s Ježišom a ukazuje naňho slovami: „Urobte všetko, čo vám povie.“

Ona verila, milovala a slúžila. Aj my sa podobne ako ona snažíme prinášať svetu radosť, pokoj a útechu. Máme vrelú úctu k trikrát obdivuhodnej Matke. To je titul, pod ktorým naša zakladateľka uctievala Pannu Máriu v z Ríma pochádzajúcej kópii obrazu Panny Márie Snežnej.

Kedy najviac cítite Božiu prítomnosť a lásku?

Je veľa takých chvíľ. Napríklad keď si uvedomím: tu zasiahol Boh. Alebo keď sa dokážem oslobodiť od všetkého, čo je „ľudské“. Od trápení, predpojatostí či obáv a odovzdať ich Bohu.

A tiež vtedy, keď aj ťažký kríž dokážem objať spolu s Ježišom. Každý má nejaký spôsob. Mali sme tu sestru, ktorá – keď som sa jej spýtala, ako dokázala prekonať istú veľmi ťažkú situáciu – odpovedala: „Vždy si poviem, Ježišu, ty si hodný každej obety.“ Aj ja si to odvtedy hovorím.

Len nedávno ste skončili ako provinciálna predstavená.

Áno, v tejto službe som bola osem rokov. Nie je to jednoduchá služba, ale hoci je náročná, je aj pekná. So sestrami sa snažíme o rovnováhu ducha modlitby a apoštolátu v službe deťom, dievčatám, rodinám a chudobným.

V službe pre iných sa naučíte prežívať veci viac s pokorou, odovzdanosťou, učíte sa trpezlivosti, láskavosti, naučíte sa načúvať. Stále musíte mať na zreteli cieľ a čím je väčší, tým viac si treba uvedomovať, že človek sám svojimi silami ho nie je schopný dosiahnuť.

Ale Bohu nie je nič nemožné. Keď necháme Boha konať cez nás, sme v pokoji a aj v radosti. Po tých ôsmich rokoch si teraz môžem Ježišovými slovami povedať: Som neužitočná služobníčka, urobila som, čo som bola povinná urobiť (porov. Lk 17, 10 – pozn. red.).

https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/nevesta-musi-byt-podobna-zenichovi.xhtml

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings