Jubilejné slávnosti vo Viedni – 150 rokov FDC


Jubilejné slávnosti vo Viedni – 150 rokov FDC

Dcéry Božskej Lásky z celého sveta slávili v uplynulých dňoch hlavné jubilejné slávnosti vo Viedni a v Breitenfurte. Do Rakúska zavítalo vyše 300 sestier z 20 krajín, kde majú svoje kláštory v dvanástich provinciách.

V deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8. júna 2018 sa 11 sestier a kandidátka zo Slovenskej provincie zúčastnili na hlavnej slávnosti v Dóme sv. Štefana vo Viedni.

Slávnostnú svätú omšu celebroval viedenský biskupský vikár Mag. Dariusz Schutzki, CR, ktorý sa prihovoril aj cez homíliu, ktorej hlavná myšlienka bola: „Dcéry Božskej Lásky majú len jeden jazyk – jazyk srdca, lásky. To je váš znak.“ Na začiatku prečítal aj pozdravný list od kardinála Christopha Schönborna, OP.

Následne provinciálne sestry prečítali spoločné modlitby veriacich. Sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená Slovenskej provincie, prečítala v slovenčine prosbu za zomrelé sestry, príbuzných a dobrodincov našej Kongregácie. Celá svätá omša bola doprevádzaná zborom viedenských rehoľných sestier a zborom študentov bývalej školy sestier (v súčasnosti je diecézna).

Po svätej omši nasledovala prednáška Dr. Helgy Penz. Peši cez Belvedere sa presunuli do Materinca na Jaquingasse 14 na agapé. V kostole Materinca, kam sa išli pomodliť, mali krásny hudobný zážitok zo skúšky Krakovského orchestra. Vo večerných hodinách sa vrátili do Trnavy.

V sobotu 9. júna 2018 už vo väčšom počte pokračovali v oslave Jubilea Dcér Božskej Lásky vo Viedni a v Breitenfurte. Slovensko reprezentovalo 19 sestier, kandidátka a 30 laikov (príbuzní sestier, členovia Spoločenstva Rodiny Božskej Lásky, študentky z Ubytovacieho zariadenia Marianum v Trnave, priatelia a dobrodinci sestier).

Program slávnosti začal na Taubstummengasse 5, kde v októbri 1868 si Matka Františka prenajala byt a tu aj obdržala schválenie založenia Spoločnosti Dcér Božskej Lásky. P. Patrik Drozdík, CCG, kaplán Farnosti Maria-drei-kirchen vo Viedni, požehnal pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto historickú udalosť.

Slávnostná sv. omša bola v Kostole Narodenia Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom Cliff Pinto, farár Farnosti Maria-drei-kirchen. Slávnosť sprevádzal školský zbor z druhej bývalej našej školy vo Viedni (sestry tam naďalej vyučujú) pod vedením sr. M. Josefy Rapatz, FDC. Po svätej omši bol pre Slovákov a Chorvátov pripravený obed v Materinci na Jaquingasse 14. Homília Cliffa Pinta – tu.

Program pokračoval koncertom  Omnia pro Deo našich poľských sestier v doprovode Krakovského orchestra. Libreto napísala sr. Zofia Szymanek, FDC.

V Breitenfurte v Hrobke Matky Františky na rehoľnom cintoríne bola možnosť tichej a spoločnej modlitby, hlavne ďakovnej za nespočetné milosti, ktoré urobil Boh jej prostredníctvom a prostredníctvom ňou založenej našej Kongregácie.

V športovej hale bola večera. Prihovoril sa sestrám a účastníkom Jubilejných osláv miestny pán starosta. Ocenil prínos a obety sestier, ktoré žili a žijú v Breitenfurte. Už niekoľko rokov je v Breitenfurte po Matke Františke pomenovaná ulica FranziskaLechnergasse. Po večeri nasledoval ešte spoločný program – sviečkový sprievod od Kostola sv. Jozefa do hrobky Matky Františky. Slovensko reprezentovali sr. M. Veronika Komadová, FDC a sr. M. Laura Bratkovičová, FDC.

Ďakujeme Bohu za milosť Jubilejného roka, za slávnosť Jubilea vo Viedni a Breitenfurte, za prijatie a štedrosť domácej Rakúskej provincii, zvlášť sr. M. Emanuele Cermak, FDC, provinciálnej predstavenej; sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, našej provinciálnej predstavenej za námahu, službu, preklad… sr. Klaudii Luptákovej, FDC za preklad textov z nemčiny.

Všetko pre Boha, pre chudobných a pre našu Kongregáciu. (Matka Františka Lechnerová)

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen