„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k archanjelom a anjelom

Prosby k Archanjelom

„Proste svätého archanjela Rafaela, aby vás sprevádzal na cestách.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 16. 2. 1890)

„Zverujem vás Matke milosrdenstva a dávam vás pod ochranu svätého archanjela Michala.“(Matka Františka Lechnerová, Obežník, 29. 9. 1886)

„Boli sme hlboko dojaté, keď sme vstúpili do domu, v ktorom archanjel Gabriel zvestoval najčistejšej zo všetkých panien posolstvo, kde sa uskutočnilo vtelenie Božieho Syna a kde žili najsvätejšie osoby“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 30. 1. 1886)

Svätý archanjel Michal, knieža nebeského vojska, víťaz nad Nepriateľom. Boh ti daroval silu a moc, aby si svojou poníženosťou zničil mocnosti Zlého! Prosíme ťa, udeľ nám pravú pokoru srdca, neotrasiteľnú vernosť, aby sme vždy plnili Božiu vôľu, vytrvali v utrpení i v núdzi. Pomôž nám, aby sme obstáli pred Božím súdom!

Svätý archanjel Gabriel, anjel zvestovania a verný Boží posol. Otvor náš sluch, aby sme počuli tiché napomenutia a vábivé volania nášho Pána. Vypros nám milosť, aby sme správne rozumeli Božiemu Slovu, aby sme ho žili a tak plnili Božiu vôľu. Pomôž nám, aby sme boli pripravení a bdeli, keď sa vráti náš Pán.

Svätý archanjel Rafael, posol Božej lásky, prosíme ťa, zraň naše srdce horiacou láskou. Nech v nás horí túžba po Bohu, aby sme po celý život vytrvali na ceste lásky a jej mocou prekonali každú prekážku. (Pokladnica modlitieb)

Modlitba pred cestou

Svätý archanjel Rafael, ochranca všetkých cestujúcich, sprevádzaj nás spolu s chórmi anjelov. Ochráň nás pred úkladmi zlého ducha. Ochraňuj na cestách nás i všetkých, s ktorými sa stretneme.

Svätý archanjel Michal, bráň nás pred Zlým. Na príhovor našich anjelov strážcov zvrhni mocnosti temnôt do pekelnej priepasti, aby neublížili nám a ani tým, ktorí s nami cestujú.

Svätý archanjel Gabriel, spolu so všetkými tvojimi anjelmi i našimi anjelmi strážcami neustále pozdravuj trikrát milostivé Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Vyprosujte nám šťastnú cestu. Amen.

Modlitba k archanjelovi Michalovi

„Celkom osobitne si uctievajte svätého Michala Archanjela s úmyslom, aby satanovi nedovolil urobiť jednotlivým sestrám ani domom Kongregácie niečo zlého.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 1. 5. 1893)

Svätý archanjel Michal, slávne knieža nebeského vojska. Ochraňuj nás v boji s mocnosťami temnoty a so zlými duchmi, ktorý na nás dolieha. Príď na pomoc nesmrteľným dušiam, ktoré Boh stvoril na svoj obraz a podobu a draho vykúpil z otroctva Zlého. Bojuj aj teraz s vojskom anjelov Pánove boje, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi a jeho stúpencom, ktorí odišli od Boha. Zlý sa v preoblečení za anjela potuluje po zemi spolu s davom zlých duchov. Chce vyhubiť Božie meno a meno jeho Pomazaného, meno Krista. Chce zviesť duše, ktoré Boh určil pre večnú blaženosť a uvrhnúť ich do záhuby. Ako špinavý dážď rozlieva na pomýlených ľudí jed hnevu a zla. Napĺňa ich stále viac duchom klamstva, bezbožnosti a rúhania. Podporuje ich v smilstvách a v iných nerestiach. Nabáda ich k podlosti.

Svätý archanjel Michal, ty neporaziteľný hrdina pomáhaj Božiemu ľudu.

Stoj pri nás v boji proti zlým duchom a vypros nám milosť, aby sme zvíťazili. Svätá Cirkev ti dôveruje a vzýva ťa ako svojho ochrancu a patróna. Pán ti zveril duše, ktoré vykúpil. Priveď ich do večnej blaženosti. Ukáž sa ako náš ochranca a pomocník. Pros Boha, aby sa satanovi postavil do cesty a nedovoľ, aby držal ľudstvo v otroctve a škodil Katolíckej cirkvi. Prednes naše modlitby pred Božiu tvár, aby sme čo najskôr dosiahli Božie milosrdenstvo. Zvrhni pekelného draka, starého hada, satana do priepasti, aby už viac nemohol zvádzať národy. Nech svätá Cirkev, nepoškvrnená nevesta Ježiša Krista žije v pokoji a v mieri a nech sa stále rozširuje Božie kráľovstvo. (GA-KTGL, AIe, 10)

Prosba o ochranu anjelov

„Boží anjeli nech Vás stále a všade sprevádzajú.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 5. 3. 1881)

Boží anjeli, najmä vy, ktorých sme z Božej dobroty a múdrosti dostali ako zvláštnych ochrancov, sprevádzajte nás na všetkých našich cestách. Preveďte nás bez zranenia cez každé nebezpečenstvo tohto dňa. Poúčajte nás, vystríhajte nás v nebezpečenstvách, posilňujte v pokušeniach, potešujte v smútku a povzbudzujte ku konaniu dobra. Chráňte nás od každého zla a priveďte nás do večnej radosti. Amen.

Modlitba k Anjelom strážnym

„Boží anjeli nech sú Vašimi sprievodcami.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 27. 11. 1882)

Boží anjel, strážca môj
neopusť ma, pri mne stoj.
Veď ma cez kríž i doliny,
tam do nebeskej otčiny.

Daj aby som počula Božie vnuknutie,
hoc je jemné sťa vetra vanutie.
Nech každý deň a každú hodinu,
patrím viac medzi Božiu rodinu.

Stoj pri mne Anjel, strážca môj,
keď so slabosťou vediem boj.
Mocne ma drž a príď na pomoc,
keď v mojej duši vládne tma a noc.

Buď pri mne v každej ťažkosti,
vypros mi lásku, silu, milosti.
Vo svete, ťažkostiach, v bolesti,
vyprosuj pre duše radosti. Amen.

Vzývanie anjela o pomoc

„Moje duchovné dcéry, nech vás sprevádzajú svojou zvláštnou ochranou svätí anjeli. O túto milosť prosím pre vás zvlášť od Božského Srdca Ježišovho.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, február 1884)

Dobrý anjel, môj radca, poraď mi.
Dobrý anjel, môj ochranca, ochráň ma.
Dobrý anjel, najlepší priateľ, zostaň pri mne.
Dobrý anjel, môj tešiteľ, poteš ma.
Dobrý anjel, môj strážca, stráž ma.
Dobrý anjel, môj učiteľ, uč ma.
Dobrý anjel, môj pastier, sprevádzaj ma.
Dobrý anjel, môj svedok, očisti ma.
Dobrý anjel, môj pomocník, podopieraj ma.
Dobrý anjel, môj strážca, pomáhaj mi.
Dobrý anjel, môj prostredník, oroduj za mňa.
Dobrý anjel, môj sprievodca, usmerňuj ma.
Dobrý anjel, moje svetlo, osvecuj ma.

Modlime sa: Môj dobrý Anjel strážca, pamätaj na to, že Boh ma zveril pod tvoju ochranu. Odpusti mi, že som často zabúdala na tvoju nežnú starostlivosť. Môj svätý spoločník a priateľ duše, odovzdávam sa ti s dôverou. Amen.

Modlitba k Anjelovi ochrancovi

„ Zverujem vás pod ochranu svätých anjelov.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 29. 9. 1888)

Môj Anjel Strážca, Božia dobrota ma zverila pod tvoju ochranu. Osvieť ma, usmerňuj ma a veď ma. Ochraňuj ma dnes i naveky. Amen.

Pod ochranou anjelov

„Boží anjeli vás budú sprevádzať svojím príhovorom.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 16. 12. 1882)

Bože, ty nám vo svojej nesmiernej Prozreteľnosti a múdrosti posielaš svojich svätých anjelov, aby nás ochraňovali. Pre naše pokorné prosby, nám daj milosť, aby sme boli pod ich ochranou bezpečne ukryté a aby sme sa raz mohli večne tešiť z ich spoločenstva v nebi. Amen.