Týždeň modlitieb za duchovné povolania


V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje

 k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“