„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

130. výročie narodenia pre nebo

Dnes je to presne 130 rokov, čo sa naša milovaná Zakladateľka, Božia služobnica Matka Františka Lechnerová narodila pre nebo. Prišla k tebe, Pane, ako milujúca nevesta. S pohľadom upretým na tvoje prebodnuté Srdce vzala na seba každé utrpenie, len aby sa viac podobala ukrižovanej Láske.

Ako každý rok, aj tentokrát sme putovali k jej hrobke do Breitenfurtu pri Viedni. Každoročne sa tam stretávame sestry i členovia tretieho rádu (Rodina Božskej Lásky), či obdivovatelia Matky Františky, aby sme si nielen uctili pamiatku na drahú Zakladateľku, ale tiež aby sme posilnení jej príhovorom i vzájomným spoločenstvom obnovili svoj zápal pre charizmu, ktorú nám zanechala – zviditeľňovať Božiu lásku vo svete.

Spoločne sme ďakovali Trojjedinému Bohu za dielo, ktoré skrze svoju služobnicu vykonal i za to, že i my môžeme mať účasť na tejto Kongregácii, na jej histórii a poslaní. Akoby celá príroda prispela včera k našej oslave vďaky a spievala spolu s nami: „Aké je krásne byť a zostať Dcérami Božskej Lásky.“

 

Ponúkame Vám na meditáciu kázeň, ktorá zaznela počas eucharistického slávenia v Kostole sv. Jozefa v Breitenfurte:

Tí, ktorí zomrú skôr, sú mŕtvi dlhšie. Hlúpe príslovie, ale také, ktoré nám objasňuje, že nikdy nesmieme myslieť alebo si predstavovať posledné veci v dimenziách nášho ľudského kalendára. Keď dnes oslavujeme 130. výročie smrti Františky Lechnerovej, vynára sa veľmi dôležitá otázka, najmä vo svetle Veľkej noci: je Františka Lechnerová mŕtva? Tým z vás, ktorí teraz hovoria “áno, samozrejme”, apoštol Pavol pravdepodobne volá: “Ste ešte veľmi pozemsky zmýšľajúci” (1 Kor 3, 3) a znovu by nám vysvetlil svoju krstnú teológiu: “pokrstení Kristovou smrťou” (Rim 6, 3) a “žijú ako noví ľudia” (Rim 6, 4). Je teda deň krstu Františky, 1. január 1833, skutočným dňom jej smrti? A zároveň dňom jej zmŕtvychvstania? Niektorí pastorační teológovia by oponovali tým, ktorí teraz hovoria: “áno, samozrejme” alebo “vlastne nejako”: ale ľudia, nevšímate si, ako ďaleko ste od ľudí a stále sa čudujete, že s vami už nikto nechce mať nič spoločné? Vzniká napätie, napätie medzi nebom a zemou. Náš Spasiteľ Kristus Ježiš znášal napätie, prečo by sme to neurobili my, keď Ho nasledujeme? Máme dovolené myslieť na realitu tohto sveta a realitu neba súčasne.
Je to práve každé slávenie Eucharistie, ktoré nás privádza do tejto skutočnosti. Nielen emauzskí učeníci zakúsili túto skutočnosť, ale – slovami dnešného evanjelia (Lk 24,35-48) – nám to bolo objasnené – my všetci sme v spoločenstve Cirkvi povolaní byť svedkami tajomstiev našej viery.

Ale spýtajme sa, čo na to hovorí samotná Františka Lechnerová? Nie “robiť dobro, rozdávať radosť, robiť šťastnými a viesť nás do smrti”, ale ako dedičstvo nám zanechala: “konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastnými a viesť do neba”. A myslím si, že všetci, ktorí máte triezvy pohľad na realitu, budete so mnou súhlasiť, že životné prostredie v druhej polovici 19. storočia bolo neporovnateľne ťažšie ako je tomu pre nás dnes. Len premýšľajte o všetkých možnostiach a nástrojoch, ktoré máme dnes k dispozícii, ktoré môžeme použiť a použiť v službe našim blížnym. Alebo si jednoducho pripomeňme, že v tom čase, v chápaní Cirkvi, boli rehoľníci niečím lepším ako ľudia vo svete. Ale dnes, ctihodné sestry, buďte za to rady, nie ste o nič lepšie. Ako veľmi jednoduché sestry sa môžete obrátiť na svojich bratov a sestry, pretože všetky milosti rehoľného života sú zakorenené v milosti krstu.
Toto nám hovorí Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Perfectae caritatis o súčasnej obnove rehoľného života. A podľa doby sa rehoľný život obnovuje v neustálom návrate k prameňom každého kresťanského života, čiže k evanjeliu, k Božiemu slovu, ktoré nám bolo dané vo Svätom písme. Rovnako dôležité je však vrátiť sa k duchu zakladateľky, t. j. položiť si otázku, čo by dnes – za našich okolností – urobila Františka Lechnerová? Rada to nazýva prispôsobením sa zmeneným okolnostiam doby, a tým sa chce postarať o to, aby si každá sestra skutočne uvedomovala životné podmienky, časy a potreby Cirkvi, aby mohla správne posúdiť dnešný svet vo svetle viery a účinnejšie pomáhať ľuďom so živou apoštolskou horlivosťou.

Áno, takáto obnova je možná z podnetu Ducha Svätého a áno, aj pod vedením Cirkvi.

Nachádzame sa už uprostred tretej časti nášho vyznania viery a myslíme na Ducha Svätého, na Cirkev a spoločenstvo svätých a, samozrejme, na odpustenie hriechov, ktoré je predpokladom nášho nového života. Zachovávanie prikázaní a zotrvávanie v láske spadá do jedného ako ovocie našej viery. Nezáleží na tom, či sa pridŕžame slov dnešného čítania z Prvého Jánovho listu (1 Jn 5,1-6) alebo učenia svätého cirkevného otca Augustína, vášho duchovného otca Pravidiel. Bez ohľadu na to, kde začneme, je dôležité, aby sme sa zapojili. Aby sme sa angažovali dvoma spôsobmi: so živým a trojjediným Bohom a s našimi blížnymi.

Keby bola Františka Lechnerová mŕtva, mali by sme jej spisy, mali by sme na ňu príbehy a spomienky. Ale čo ak nie je mŕtva, ale živá? Keď žije v novom, večnom živote? Vyznávame večný život (v Apoštolskom vyznaní viery) alebo život budúceho sveta (v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery). Samozrejme, svet, ktorý príde, nie je od nás ďaleko, ale kráľovstvo nebeské je už medzi nami. Niektorí z vás môžu vidieť horčičné semienko, iní ho vidieť nemusia, pretože je už v zemi, iní už môžu hádať niečo o strome alebo počuť spev vtákov. Vo Svätom písme máme veľmi odlišné, niekedy protichodné obrazy reality neba uprostred nášho sveta. Dovoľte mi teda jednoducho hovoriť o večnom živote, o večnom živote, ktorý je osvietený večným svetlom. A oba sa už dávno začali v každom z nás. A večný život – večná blaženosť – určite nie je stále rovnako vznešená alebo monotónna. Vo večnom svetle to raz svieti na nás a inokedy tamto. Každý, kto počuje zvolanie “et lux perpetuam” v Mozartovom Requiem, chápe, čo sa snažím povedať. Keď to aplikujem na Františku Lechnerovú, nedokážem to pochopiť inak, ako to, že sa zaujíma o osud tohto sveta, o osudy nástupníckych štátov monarchie, o starosti, problémy, potreby a radosti ľudí. Niekedy je blízko jednej provincie, niekedy druhej. Určite však na všetko dohliada, ale bez toho, aby zasahovala alebo sa vnucovala. Ale ktokoľvek sa jej otvorí, v konkrétnom okamihu a v príslušnej situácii vycíti, čo jej chce Františka povedať. Františka už nemá na mysli problémy 19. storočia, ale naše súčasné výzvy.

Ak je Františka nažive, potom s ňou máme spoločenstvo v spoločenstve svätých, potom sa s ňou môžeme rozprávať. Ale nie rovnakým spôsobom ako ľudia, ktorí nemôžu opustiť zosnulého príbuzného, ale vo veľkej slobode a otvorenosti, v ktorej je Františke dovolené robiť, čo uzná za dobré a správne, a tiež aj nám je dovolené robiť, čo uznáme za správne.

Pravdepodobne ste si všimli, že som ani raz nehovoril o ctihodnej služobnici Františke Lechnerovej. Áno, viem, proces blahorečenia stále prebieha. Ale v spoločenstve svätých už máme všetky možnosti a môžeme ich využiť.

Áno, aby nás svet pochopil, hovoríme o výročí Františkinej smrti. Áno, hovoríme aj o jej dni krstu a snažíme sa dať svetu predstavu o tom, čo sa nám dáva v krste. A môžeme hovoriť aj o Františkiných dvoch narodeninách – 1. januára pre túto zem a 14. apríla pre nebo.

Niekoľko ďalších myšlienok na zamyslenie: Rád by som si spomenul na úmrtie pápeža sv. Jána Pavla II., kde som nemal dojem, že je mŕtvy, ale že sa vrátil z reality pozemského života do domu Otca. Ak sa vám to zdá poetické, môžete si otvoriť a spievať chválu Bohu zo spevníka na čísle 470:  “Ak… smrť, ktorou umierame, spieva o živote, potom Boh už postavil svoj dom medzi nami, potom už prebýva v našom svete, áno, dnes už vidíme jeho tvár, v láske, ktorá všetko objíma.“

A pre tých, ktorí to majú radi krátke: 21. apríl je tohtoročným Svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. V Rakúsku platí motto: “žiť ďalej”. Áno, žijeme ďalej. Tu a teraz a každý deň až do večnosti. Amen.

Z nemčiny preložila: Sr. Klaudia Luptáková, FDC

 

Sr. M. Miriam Pipíšková, FDC

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings